NIK krytycznie o dostarczaniu przesyłek sądowych przez PGP

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach kontroli „Dostarczanie pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich”. Krytycznie odnosi się w raporcie do usług Polskiej Grupy Pocztowej S.A. NIK przytacza też ocenę współpracy z PGP przedstawioną przez Naczelną Radę Adwokacką. 

Celem kontroli była ocena świadczenia przez wybranego operatora pocztowego usług w zakresie dostarczania pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich, w tym m.in. ocena nadzoru i prawidłowości realizacji postanowień umów na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek sądowych oraz prokuratorskich, zawartych z Polską Grupą Pocztową S.A. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości) oraz Prokuratora Generalnego.

W raporcie NIK przytacza m.in. ocenę współpracy z PGP Naczelnej Rady Adwokackiej. W pismie przygotowanym przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA wskazano m.in. na brak wystarczającej ilości czasu na odpowiednie przygotowanie się operatora do świadczenia usług pocztowych, a okres jaki upłynął między podpisaniem umowy a rozpoczęciem wykonywania usług określił jako „absolutnie niewystarczający”. W ocenie NRA, skala problemów w doręczaniu korespondencji sądowej i prokuratorskiej od 1 stycznia 2014 r. „była tak masowa, że zagrażała bezpieczeństwu wymiaru sprawiedliwości”. W późniejszym okresie jakość usług pocztowych uległa poprawie, w szczególności w zakresie częstotliwości i szybkości doręczeń, standardu punktów odbioru przesyłek awizowanych, zmiany ich lokalizacji. Pozytywnie odebrana została także praktyka wyznaczania doręczycieli dedykowanych wyłącznie obsłudze kancelarii adwokackich i prawnych, jak również praktyka dodatkowego, telefonicznego informowania o przesyłce i uzgadniania godzin odbierania korespondencji. W piśmie zaznaczono też, że „pojawiają się również inne zastrzeżenia do pracy nowego operatora i podmiotów z nim współpracujących, choć zdecydowanie skala tych zarzutów jest mniejsza niż w początkowym etapie świadczenia usług. Wydaje się, że błędy powodowane są czynnikiem ludzkim, a nie systemowym”.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zmiana operatora pocztowego realizującego usługi w zakresie dostarczania pism i przesyłek sądowych oraz prokuratorskich spowodowała poważne zakłócenie procesu dostarczania tych przesyłek, w szczególności w I kwartale 2014 roku, co miało negatywny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Według NIK, główną przyczyną było zbyt późne podpisanie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (działający z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości) i Prokuratora Generalnego umów na świadczenie przez Polską Grupę Pocztową S.A. usług pocztowych. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz krótki czas pozostały do rozpoczęcia świadczenia usług, zarówno operator, jak i sądy oraz prokuratury okazały się nieprzygotowane do właściwej realizacji umowy.

Ponadto, w ocenie NIK, zawarte z PGP umowy nie zawierały zapisów zabezpieczających w pełni interesów wymiaru sprawiedliwości w zakresie terminowości doręczeń przesyłek sądowych oraz prokuratorskich. Ustalono, że badane sądy i prokuratury nie wykorzystywały również przewidzianych w przepisach uprawnień dotyczących reklamacji.

NIK negatywnie oceniła sposób rozpatrywania przez operatora pocztowego reklamacji składanych przez sądy i prokuratury. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim rozpatrywania reklamacji z przekroczeniem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

W ocenie NIK działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości, w ramach nadzoru nad sądownictwem powszechnym, w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług pocztowych na rzecz sądów, nie były wystarczające. Pozytywnie natomiast oceniono działania nadzorcze Prokuratora Generalnego nad realizacją umowy na świadczenei usług pocztowych na rzecz prokuratur. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/