Nowe warunki umowy ubezpieczeń OC dla adwokatów

Naczelna Rada Adwokacka podpisała umowę z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Po raz pierwszy ubezpieczeniem objęte są wszelkie formy wykonywania zawodu adwokata, takie jak spółki cywilne, partnerskie i komandytowe. Nowa umowa zakłada wybór jedenastu progów ubezpieczeniowych.

Umowa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 roku. Ubezpieczenie podstawowe będzie znacznie tańsze od dotychczasowego. Przykładowo, w wariancie 50 000 euro o 132 zł w skali roku, zaś dla sumy gwarancyjnej 100 000 euro wraz z ubezpieczeniem dodatkowym będą tańsze o 156 zł w skali roku. 

Ubezpieczenie podstawowe z sumą gwarancyjną 50.000 euro będzie wynosić rocznie 120 zł (rata miesięczna składki – 10 zł, dotychczas było to 21 zł).

Z ubezpieczeniem podstawowym w wariantach sumy gwarancyjnej przedstawionych poniżej związane jest ubezpieczenie dodatkowe na sumę 250 000 euro (7 000 000 euro dla wszystkich ubezpieczonych), dla którego składka miesięczna wynosi 6 zł i w związku z tym kwoty gwarancyjne i składki są następujące:

  • dla 100.000 euro – 228 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 19 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 25 zł – rocznie 300 zł
  • dla 150.000 euro – 768 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 64 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 70 zł – rocznie 840 zł
  • dla 200.000 euro – 984 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 82 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 88 zł – rocznie 1056 zł
  • dla 250.000 euro – 1404 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 117 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 123 zł – rocznie 1476 zł
  • dla 300.000 euro – 1860 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 155 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 161 zł – rocznie 1932 zł
  • dla 400.000 euro – 2328 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 194 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 200 zł – rocznie 2400 zł
  • dla 500.000 euro – 2568 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 214 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 220 zł - rocznie 2640 zł
  • dla 1.000.000 euro – 3012 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 251 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 257 zł - rocznie 3084 zł
  • dla 1.500.000 euro – 3840 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 320 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 326 zł – rocznie 3912 zł
  • dla 2.000.000 euro – 4800 zł rocznie ubezpieczenie podstawowe (rata miesięczna składki – 400 zł) plus 6 zł ubezpieczenie dodatkowe tj. łącznie składka miesięczna 406 zł – rocznie 4872 zł 

W ramach ubezpieczenia podstawowego każdy ubezpieczony objęty jest również ubezpieczeniem OC za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z posiadaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności zawodowej (wyposażenia biura) z sumą gwarancyjna 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o szkody w dokumentach, z sublimitem 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz o szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadków przy pracy z sublimitem 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczony będzie objęty również ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym w sumą gwarancyjną 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC przysługiwać będzie również adwokatom pełniącym funkcję kuratora z sumą gwarancyjną 25.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia czynności kuratora w wyższym zakresie ponad sumę gwarancyjną 25 000 zł, ale jest to już dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie. Możliwe do wyboru sumy gwarancyjne to: suma gwarancyjna 50 000 zł - składka 210 zł; suma gwarancyjna 100 000 zł - składka 250 zł; suma gwarancyjna 200 000 - składka 300 zł; suma gwarancyjna 500 000 zł – składka 750 zł; suma gwarancyjna 1 000 000 - składka 1 100 zł.

Dobrowolnie i dodatkowo adwokat może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z tytułu czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, a także mediatora na tych samych warunkach jak przy przedstawionym wyżej dodatkowym ubezpieczeniu czynności kuratora.   

W ramach umowy ubezpieczyciel oferuje też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów adwokackich, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenie majątku kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń.

W ramach nowej umowy zmianie ulegnie sposób likwidacji szkód, który będzie przebiegał szybciej, sprawniej i przyjaźniej.

Obsługę techniczną wszystkich umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie przyjmowania wniosków, wystawiania polis ubezpieczeniowych, przyjmowania i rozliczania składek ubezpieczeniowych prowadzi Agencja Ubezpieczeniowa Marsh Service Sp. z o.o.

Bliższych informacji na temat ubezpieczeń udzielać będą Okręgowe Rady Adwokackie po 14 grudnia br., kiedy to odbędą się szkolenia dla pracowników ORA.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela – składa podziękowania dla Pana Mecenasa Romana Kusza, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach za zaangażowanie w negocjowaniu warunków umowy z ubezpieczycielem. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski