Relacja z posiedzenia plenarnego NRA

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 13 listopada 2015 r. w Gdańsku. Obrady połączone były z jubileuszem 70-lecia Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Członkowie NRA m.in. podjęli uchwały w sprawie zwołania KZA i ustalenia parytetu osobowego delegatów, regulaminu aplikacji adwokackiej i regulaminu doskonalenia zawodowego. Dyskutowano także na temat zmiany regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych oraz obniżono składkę płaconą przez izby na NRA. 

Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłą 30 października adw. dr. Monikę Zbrojewską.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, zrelacjonował prace Prezydium NRA w ostatnich miesiącach. W tym omówił projekt rozporządzenia w sprawie urzędowania sądów powszechnych i związanego z nim zagrożenia naruszenia tajemnicy adwokackiej, powołanie Forum Zawodów Prawniczych i współpracę z nowym rządem i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o pracach nad informatyzacją Adwokatury. Zrelacjonował spotkanie dziekanów z przedstawicielami firmy Confido. Dodał, że obecnie zakończono etap prac nad modułem NRA. Kolejny etap to praca nad interfejsem rejestru adwokatów i aplikantów.  

Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, również poruszył temat rozporządzenia w sprawie urzędowania sądów powszechnych w zakresie tajemnicy adwokackiej. Przypomniał, że problem ten został wskazany w memorandum przekazanym ministrowi sprawiedliwości w czerwcu tego roku. Minister na spotkaniu z przedstawicielami NRA i KRRP zapewnił, że uwzględni uwagi samorządu, iż korespondencja zatrzymanego z pełnomocnikiem nie podlega ocenzurowaniu. Doszło do noweli ustawy o sądach powszechnych i zaszła konieczność nowelizacji rozporządzenia. W projekcie ponownie nie uwzględniono kwestii tajemnicy korespondencji pomiędzy obrońcą a jego klientem. Prezes Trela poinformował, że będzie przygotowane opracowanie, które NRA przedstawi nowemu ministrowi sprawiedliwości, NRA poprosi też o zajęcie stanowiska Forum Zawodów Prawniczych.

Adw. Jacek Trela zreferował również kwestię zaskarżenia przez ministra sprawiedliwości uchwał NRA oraz ORA w Opolu i zgromadzenia izby warszawskiej, dotyczących form protestu adwokatów. Poinformował też, że Prezydium planuje spotkanie z ministrem Zbigniewem Ziobro, któremu chce przedstawić propozycje dotyczące zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz rozszerzenia rynku usług prawnych, tj. wprowadzenia przymusu adwokacko-radcowskiego w sądach rejonowych i okręgowych.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przekazał szczegółowe informacje na temat rozpraw przed Sądem Najwyższym w sprawie uchwał dotyczących protestów adwokatury. Wskazał, że uchwała Prezydium NRA uchylona została jedynie w części, a nie jak podaje prasa w całości, ze względu na to (jak wynikało z ustnych motywów rozstrzygnięcia), iż „zachęcała” ona w uchylonej części do naruszania prawa. Przypomniał o nowych zadaniach nałożonych na ORA i NRA w zakresie wyznaczania zastępców tymczasowych pełnomocników szczególnych w związku z wejściem w życie od stycznia 2016 r. zmienionej ordynacji podatkowej oraz poinformował o stanie prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Adw. Dębowski zreferował również zagadnienia związane z wejściem w życie nowych rozporządzeń w sprawie taks adwokackich, przypominając, iż rozdzielenie taks oznacza realizację postulatów adwokatury wyrażanych publicznie jeszcze w 2013 roku. Poddał w wątpliwość zgodność z prawem przepisu, który w sprawach z urzędu wprowadza co do zasady nakaz stosowania połowy stawki maksymalnej i wskazał na skutki, jakie by nastąpiły, gdyby z rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu udało się wyeliminować tylko ten jeden przepis. Poinformował również zebranych o nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, co stanowi realizację kolejnego postulatu NRA.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwały dotyczące Krajowego Zjazdu Adwokatury, który zwołano na dni 25-27 listopada 2016 roku w Krakowie. NRA ustaliła parytet osobowy delegatów na KZA w wysokości 1 delegat na 60 adwokatów, członków izby wpisanych na listę adwokatów. (czytaj uchwała nr 46/2015 i uchwała nr 47/2015)

Adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas przedstawili wyniki prac nad strategią. Do strategii dodano projekt kampanii wizerunkowej, której etap prac przedstawiła adw. Anisa Gnacikowska. Mecenas Gnacikowska poinformowała, że zakończono przeprowadzanie ankiet wśród adwokatów i badanie opinii publicznej. Ich analizy posłużą w przygotowaniu kampanii reklamowej. W najbliższym czasie komisja wizerunku wybierze agencję, która przygotuje projekt.  

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, przedstawiła projekt regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych. Projekt wywołał dyskusję, wobec czego zadecydowano, aby członkowie NRA nadesłali swoje opinie do rzecznika dyscyplinarnego, a temat projektu podjęty będzie ponownie na następnym posiedzeniu plenarnym.

Adw. Rafał Dębowski omówił kwestię dotyczącą potrzeby zmian w regulaminie organizacji i funkcjonowania ORA. Poinformował, że  na początku grudnia odbędzie się spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich i zwrócił się z prośbą do dziekanów, aby wówczas sekretarze mieli przygotowane propozycje dotyczące zmian regulaminu.

Adw. Rafał Dębowski zaprezentował propozycję zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz nadania Statutu i uchwalenia regulaminu postepowania mediacyjnego. Wprowadzona zmiana zakłada, że wynagrodzenie mediatora wynosić będzie 75%pobranej opłaty mediacyjnej. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwała nr 48/2015)

Adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, przedstawił projekt zmiany uchwały o doskonaleniu zawodowym adwokatów, zakładający możliwość uzyskania punktów szkoleniowych za prowadzenie zajęć w zakresie edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach akcji społecznych prowadzonych przez samorząd adwokacki. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj: uchwała nr 49/2015)

Adw. Rafał Dębowski przedstawił propozycję zmiany w regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej w zakresie zasad przenoszenia aplikanta do innej izby adwokackiej. Zaproponował, aby do przepisu dodać zasadę, że przeniesienie winno być poprzedzone uzyskaniem pisemnej opinii patrona i kierownika szkolenia. (czytaj uchwała nr 51/2015)

Adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie określenia udziału poszczególnych izb w pokrywaniu składek na Fundusz Administracyjny NRA. Pani Mecenas zaproponowała obniżyć składkę o 5 zł. W związku z czym od adwokata wykonującego zawód pobierane będzie 50 zł, zaś od niewykonującego – 30 zł. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. (czytaj uchwała nr 50/2015)

Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła prezentację dotyczącą edukacji prawnej, a adw. Dariusz Strzelecki, dziekan ORA w Gdańsku poinformował, że program edukacji prawnej w izbie pomorskiej realizowany jest w 90% szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście i w kilkunastu procentach w pozostałej części województwa.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Częstochowie z dnia 20 czerwca 2015. Uchwałą nr 8 podjętą w dniu 20 czerwca 2015 roku Zgromadzenie Izby w Częstochowie uchyliło uchwałę nr 3, podjętą uprzednio przez Zgromadzenie tej izby w dniu 19 października 2013 roku, udzielającą absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej za minioną kadencję. NRA argumentuje, że ustawa Poa nie przewiduje możliwości zmiany uchwały o udzieleniu okręgowej radzie adwokackiej absolutorium z jej działalności przez zgromadzenie izby odbywające się kilka lat po podjęciu uchwały. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj uchwałę nr 52/2015)

Ostatnimi punktami programu posiedzenia były sprawozdania z prac rzecznika dyscyplinarnego NRA oraz prezesa WSD.

Posiedzeniu NRA towarzyszyły obchody 70-lecia istnienia Pomorskiej Izby Adwokackiej. Z tej okazji odbyła się konferencja naukowa - "Prawo medyczne i farmaceutyczne", otwarto wystawę o obrońcach politycznych w Europejskim Centrum Solidarności, odsłonięto tablicę pamiątkową przed siedzibą ORA w Gdańsku, a także odprawiona została msza święta, podczas której poświęcono sztandar Izby. Zwieńczeniem uroczystości była gala jubileuszowa, w Filharmonii Pomorskiej, podczas której wręczono odznaczenia okolicznościowe zasłużonym adwokatom oraz odbył się koncert Leszka Możdżera.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry