Obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

W dniu 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się kolejne plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela. Naczelna Rada Adwokacka była reprezentowana także przez adwokata Przemysława Rosati, członka NRA – sekretarza porozumienia.

Przedmiotem obrad była dyskusja w sprawie podjętej przez Komisję Budżetu i Finansów Senatu RP inicjatywy ustawodawczej regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych. W toku dyskusji przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej wskazali, że świadczenie pomocy prawnej ustawowo zarezerwowane jest dla adwokatów i radców prawnych, a wykonywanie tych zawodów prawniczych obwarowane jest szeregiem wymogów, w tym legitymowaniem się zdanym egzaminem państwowym, posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, utrzymywaniem wysokiego poziomu wiedzy prawniczej, przestrzeganiem oraz egzekwowaniem zasad etyki, a przede wszystkim obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Podczas dyskusji omówiono projekt ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych wskazując, że proponowane rozwiązania pod pozorem rozwiązań mających służyć poszkodowanym, w rzeczywistości będą niosły za sobą odwrotny skutek.

Odbyła się także dyskusja nad zmianami w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych omówiło także sytuację prawną części sędziów Sądu Najwyższego, którzy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym ukończyli 65 rok życia albo ukończą 65 rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw i złożyli oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarzem Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

(relacja w formacie pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry