Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

6 maja odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA powołało zespoły stałe w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych oraz ich składy osobowe.

Prezydium NRA powołało skład komisji ds. równego traktowania. Do komisji informatyzacji Prezydium NRA powołało adw. Przemysława Barchana.

Prezydium NRA omówiło szczegółowo plany pracy zaproponowane przez przewodniczących poszczególnych komisji.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił temat europejskiej strategii szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na lata 2021–2024. Prezydium postanowiło zwrócić się do komisji ds. zagranicznych o zweryfikowanie, czy NRA może przystąpić do programu.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił sprawę zmiany Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Zaproponował, aby w celu usprawnienia procedur w regulaminie dodać zapis, że członkowie rad mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad i mogą oddawać głos zdalnie. Temat ten będzie przedstawiony na posiedzeniu plenarnym NRA.

Prezydium NRA zdecydowało o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu FLIGHTRISK realizowanego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Celem projektu FLIGHRISK będzie zbadanie praktyki państw członkowskich w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki „obawy ucieczki”, jak również wypracowanie rekomendacji tak na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Prezydium omówiło treść pisma, które przekazało do NRA Stowarzyszenie Defensor Iuris. Stowarzyszenie zwróciło uwagę na nagrania opublikowane w mediach społecznościowych dotyczące porad prawnych, wprowadzających w błąd. Prezydium NRA postanowiło przekazać sprawę do komisji etyki z prośbą o przedstawienie opinii i rekomendacji dla NRA.

Prezes NRA omówił akcję szczepień w izbach adwokackich.

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła sprawę zawierania ugód pomiędzy bankami a osobami, które zaciągnęły kredyty we frankach.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry