Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 28 października br.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że adw. Katarzyna Bilewska złożyła pismo o rezygnacji z funkcji członka Prezydium NRA. Prezydium NRA przyjęło do wiadomości decyzję Pani Mecenas Bilewskiej i podziękowało za dotychczasową współpracę. Obowiązki Pani Mecenas zostały tymczasowo podzielone pomiędzy członków Prezydium NRA do czasu uzupełnienia składu Prezydium przez Naczelną Radę Adwokacką.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o swojej bieżącej aktywności samorządowej. Poinformował, że spotkał się z posłem Markiem Astem, przewodniczącym sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo o adwokaturze.

Poinformował również, że wziął udział w pokazie filmu „Żeby nie było śladów” zorganizowanego przez ORA w Łodzi oraz odwiedził grób Pani Prezes NRA adw. Joanny Agackiej-Indeckiej. Wziął również udział w spotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, a także w konferencji nt. tajemnicy zawodowej, współorganizowanej przez ORA w Radomiu i w konferencji komisji ds. równego traktowania przy NRA nt. wypalenia zawodowego.

Prezydium NRA omówiło decyzje podjęte podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 23 października 2021 r. W związku z tym Prezydium NRA postanowiło zwrócić się o wydanie opinii podatkowej w zakresie skutków podatkowych w związku z ustaleniem wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w sytuacji gdy adwokat ustala z klientem wynagrodzenie uwarunkowane określonym wynikiem zakończenia sprawy lub wynagrodzenie w zależności od wysokości wygranej sumy (sucess fee). Prezydium NRA postanowiło również zwrócić się o przedłożenie ofert dotyczących przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych w ramach przyjętej przez NRA procedury ustalania zasad etyki zawodowej adwokatów dotyczących informacji handlowych i reklamy, związanych za zmianami w kodeksie etyki.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, omówiła projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych pomiędzy izbami adwokackimi. Prace nad ustaleniem zasad rozliczania będą kontynuowane.  

Prezydium pracowało nad projektem statutu Fundacji Adwokatury. Projekt zostanie przesłany do członków NRA celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

Prezes NRA omówił obszary współpracy i projekt ramowej umowy o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Prezydium NRA wyraziło kierunkową zgodę na zawarcie umowy oraz udzieliło pełnomocnictwa adw. Przemysławowi Rosatiemu i adw. Bartoszowi Grohmanowi do wynegocjowania ostatecznych warunków umowy.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił temat spraw lokalowych biura NRA.

Adw. Przemysław Rosati omówił zmiany organizacyjne w Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, zaproponowane przez dyrektor Instytutu – adw. Dorotę Kulińską. Prezydium NRA zwróciło się o przedłożenie zmiany statutu Instytutu, w oparciu o  przedstawione przez Panią Mecenas założenia.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, złożyła sprawozdania z wizytacji ORA.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe, a następnie Prezydium podjęło decyzje w tych kwestiach.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił projekt uchwał w zakresie zmiany ramowego programu szkolenia aplikantów adwokackich i regulaminu aplikacji adwokackiej. Prezydium NRA przedyskutowało propozycję, wypracowaną podczas konferencji, zmian odbywania aplikacji adwokackiej. Prezydium przyjęło projekt uchwały dotyczący zmian w założeniach programowych aplikacji adwokackiej, ramowym programie szkolenia oraz w regulaminie odbywania aplikacji adwokackiej i regulaminie konkursów krasomówczych. Projekty zostaną przedstawione Naczelnej Radzie Adwokackiej.  

Adw. Bartosz Tiutiunik przedstawił sprawę złożenie przez NRA opinii amicus curiae w sprawach aborcyjnych, w tym omówienie projektu opinii. Prezydium NRA zdecydowało nie składać opinii w tej sprawie.

Wiceprezes NRA przedstawił również sprawę złożenie przez NRA opinii amicus curiae w sprawie Fridrich przeciwko Polsce (dotyczy praw osób zatrzymanych). Prezydium NRA zdecydowało złożyć opinię w tej sprawie.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, a następnie Prezydium NRA podjęło uchwały.

Prezydium NRA omówiło temat organizacji listopadowego posiedzenia plenarnego NRA.

Prezydium powierzyło zorganizowanie Finału Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Prezes NRA omówił pismo Stowarzyszenia Głos Wolności w sprawie wątpliwych konstytucyjnie nakazów noszenia maseczek i ograniczeń covidowych. Stowarzyszenie zwróciło się do NRA o zajęcie stanowiska. Prezydium NRA postanowiło nie zajmować stanowiska w tej sprawie.

  

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry