Posiedzenie Plenarne NRA 20-22 maja 2022 r.


Posiedzenie Plenarne NRA odbyło się w dniach 20-22 maja 2022 r. 

Członkowie NRA uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłym adw. Marku Mazurkiewiczu, byłym rzeczniku dyscyplinarnym NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o podjętych działaniach w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Następnie odbyła się dyskusja na ten temat.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. Poinformował, że powołano Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, adwokaci i aplikanci pełnią dobrowolne dyżury przy ogólnopolskiej infolinii dla obywateli Ukrainy. Komisja praw człowieka NRA opracowała poradnik „Prawo migracyjne”. Odbyło się wiele szkoleń mających na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Zebrane za pośrednictwem portalu zrutka.pl pieniądze na pomoc dla obywateli Ukrainy zostaną przekazane fundacji Unaweza. Prezes poinformował, że zebrano ponad 20 ton darów dla Ukraińców. Zbiórkę koordynowała Komisja wizerunkowa NRA. Dodał, że zbierane są informacje dotyczące zbrodni wojennych oraz, że wystosowany został apel Prezydium NRA dotyczący zabezpieczenia dowodów zbrodni na Ukrainie.

Adw. Rosati poinformował również, że skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie urealnienia stawek adwokackich z urzędu. W odpowiedzi na to pismo Minister Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że skierował pismo do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym zwraca się o udzielenie Prezesowi NRA odpowiedzi w sprawie postulatu NRA.

Prezes NRA zaprosił zgromadzonych na konferencję na temat urzędówek, organizowaną 10 czerwca br. w Katowicach przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Prezes Rosati poinformował, że przekazano opinię NRA do prezydenckiego projektu ustawy o SN oraz do projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Przesłano też do ministerstwa sprawiedliwości opinię dotyczącą niezbędnych zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (NPO). Propozycje przedstawione przez NRA zostały uwzględnione w pracach legislacyjnych. Zaznaczył, że zainicjowana przez Naczelną Radę Adwokacką zmiana dotycząca dostarczania przesyłek rejestrowanych, została podjęta przez sejmową Komisję ds. Petycji. Komisja zadecydowała o wniesieniu projektu nowelizacji ustawy Prawo pocztowe zgodnie z postulatami NRA. Również Senat przyjął rozwiązania zaproponowane przez Naczelną Radę Adwokacką dotyczące przeszukań u adwokatów. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego trafi teraz do Sejmu. Zmiany zakładają zawiadomienie dziekana okręgowej rady adwokackiej przed przeszukaniem pomieszczeń należących do adwokata oraz wskazanie, że to wyłącznie sąd decydować mógłby o zawieszeniu adwokata w wykonywaniu zawodu podczas śledztw.

Prezes Rosati dodał, że spotkał się z Maciejem Biernatem, prezesem zarządu PWPW. Rozmowy dotyczyły potencjalnego wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w legitymacji adwokackiej, w tym podpisu elektronicznego. Spotkał się również z Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. cyfryzacji. Rozmowy dotyczyły m.in. wirtualnego biura podawczego oraz doręczania pism elektronicznych za pośrednictwem portalu.

Ponadto zawarto porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnej legitymacji adwokackiej / legitymacji aplikanta adwokackiego.

Adw. Bartosz Grohman, złożył sprawozdanie z prac na forum międzynarodowym. Pan Mecenas uczestniczył w sesjach CCBE. Zrelacjonował wizytę delegacji adwokatury francuskiej w Polsce.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, przedstawiła sprawozdanie z prac Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Zreferowała spotkanie rzeczników dyscyplinarnych. Zwróciła się do dziekanów o udział rzeczników dyscyplinarnych w posiedzeniach ORA. Zwróciła uwagę na wypowiedzi adwokatów w mediach społecznościowych.

Sprawozdanie złożył również prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Jacek Ziobrowski. Wpłynęły 64 sprawy, 4 kasacje, podjęto 73 postanowienia i orzeczenia. Podkreślił, że wszystkie sprawy wyznaczane są na bieżąco.

Adw. dr Paweł Blajer, koordynator ds. mediów i komunikacji NRA, omówił strategię zarządzania kryzysowego w przypadku naruszeń wizerunku Adwokatury.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od podpisania aktu założycielskiego Fundacji Adwokatury.

Następnie adw. Justyna Mazur, przewodnicząca komisji wizerunkowej NRA, omówiła i porównała wyniki badań rynku prawniczego przeprowadzonych w poprzednich kadencjach. Pani Mecenas wskazała kierunki funkcjonowania komisji w zakresie działalności wizerunkowej. Zachęcała do udział w Tygodniu Konstytucyjnym i Tour de Konstytucja. Planowane jest też spotkanie ze studentami prawa nt. przybliżenia zawodu adwokata.

Adw. Przemysław Rosati przedstawił informacje w sprawie kolejnych prac w ramach informatyzacji Adwokatury oraz zaprezentował plan działań mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w świadczeniu pomocy prawnej.

Adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu NRA, omówił propozycje zmian w kodeksie etyki, które członkowie NRA przekazali Zespołowi. Członkowie NRA szczegółowo przedyskutowali przedstawione propozycje. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła projekt zmian. Zostanie on teraz przekazany do konsultacji środowiskowej do dnia 30 czerwca br.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, przedstawiła projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Po dyskusji NRA przyjęła projekt regulaminu. Projekt zostanie przekazany do konsultacji środowiskowej do dnia 30 czerwca br.

Podczas posiedzenia omówiono projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej. Projekt zostanie skierowany do konsultacji środowiskowej do dnia 30 czerwca br.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021. Następnie przedstawił wyniki audytu działu finansowo-księgowego NRA.

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, złożył sprawozdanie WKR odnośnie do wykonania budżetu za rok 2021, a następnie zarekomendował przyjęcie wykonania budżetu za rok 2021.
NRA podjęła uchwały dotyczące wykonania budżetu za rok 2021.

NRA omówiła zmiany w uchwale w sprawie zasad przyznawania diet dla członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców za wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym. NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Trzeci dzień obrad rozpoczął adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, który przedstawił informacje dotyczące przypadków zwalniania adwokatów z tajemnicy adwokackiej. Podkreślił, że jest tych przypadków mniej. W ostatnim kwartale NRA odnotowała trzy przypadki naruszania tajemnicy adwokackiej.

Adw. Stanisław Kłys, członek NRA, zaprosił na jubileusz prof. Stanisława Waltosia, który odbędzie się 26 maja w Krakowie.

Obradom towarzyszył benefis adw. Stanisława Peruckiego, wieloletniego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Podczas benefisu zaprezentowano film dokumentalny o Panu Dziekanie.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry