Posiedzenie Prezydium NRA – 7 lipca 2022 r.

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 7 lipca 2022 r.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawił informacje o bieżących pracach Prezydium NRA. Omówił sprawę wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego pod sygn. akt K 6/22. Dodał, że 4 lipca Ogólnopolskie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego podjęło stanowisko w sprawie wniosku do TK K 6/22. Prezes NRA poinformował, że 5 lipca wraz z adw. Markiem Jagielskim, dziekanem ORA w Radomiu, podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. 6 lipca prezes Rosati wziął udział w gali jubileuszowej 40-lecia Krajowej Rady Radców Prawnych. Poinformował o rozmowie z prof. Krystianem Markiewiczem na temat organizacji III Kongresu Prawników Polskich.

Prezydium NRA omówiło sprawy wizerunkowe Adwokatury.

Gośćmi posiedzenia była delegacja Adwokatury Ukraińskiej: prezes Ukraińskiej Izby Adwokackiej – adw. Lydia Izowitowa, adw. Ihor Kolesnikov, sekretarz i adw. Iryna Vasyluk, kierownik Centrum Studiów Adwokackich i Prawniczych UNBA. Wyrazili wdzięczność za okazaną przez Polaków pomoc. Prezes ukraińskiej adwokatury podkreślała ogromne wsparcie jakie adwokaci z całego świata okazali adwokatom ukraińskim. W żadnej innej profesji nie okazano tyle zawodowej solidarności. Następnie prezes Izowitowa przekazała medal „Obrońca Adwokatury Ukraińskiej” prezesowi NRA. Prezes Rosati powiedział, że odbiera odznaczenie w imieniu wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy zaangażowali się w pomoc Ukrainie po wybuchu wojny w lutym tego roku. Adwokaci i aplikanci dali piękne świadectwo solidarności i empatii w tych trudnych czasach.

Prezydium NRA omówiło sprawę cyfryzacji i narzędzi informatycznych dla adwokatów. Omówiono szczegóły koncepcyjne „cyfrowej kancelarii”. W dyskusji uczestniczyli zaproszeni na posiedzenie: adw. Michał Szpakowski, przewodniczący komisji informatyzacji NRA i adw. Przemysław Barchan z Instytutu LegalTech NRA.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawę osobową, a następnie Prezydium NRA podjęło uchwałę.  

Omówiono sprawę toczącą się przez Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt SK 49/22. Sprawa dotyczy zaskarżenia zakazu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego przez osobę wykonującą zawód adwokata. Prezydium NRA zdecydowało o przedstawieniu Trybunałowi opinii merytorycznej w tej sprawie, którą przygotuje adw. prof. UŚ Anna Chorążewska.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie reprezentowania NRA w Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej przez adw. dr Andrzeja Malickiego i adw. Andrzeja Tomaszka – członków NRA.

Prezydium NRA omówiło i przyjęło statut Instytutu LegalTech NRA. Podjęto również uchwałę, w której na funkcję dyrektora Instytutu LegalTech przy NRA wybrano adw. Przemysława Barchana. Mecenas Barchan przedstawił plan działań Instytutu na najbliższe miesiące.

Prezydium NRA omówiło wyniki konsultacji środowiskowych do projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i do projektu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata oraz do projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej. Postanowiono przekazać opinie do zespołów, które opracują do 18 sierpnia projekty uwzględniające nadesłane opinie.

Prezydium NRA omówiło sprawę dotyczącą zasad i warunków zatrudniania aplikantów adwokackich.

Prezydium NRA omówiło sprawy izbowe.

Prezydium NRA zaakceptowało termin egzaminu adwokackiego w roku 2023 zaproponowany przez Ministra Sprawiedliwości.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę podawania się za adwokata przez dziennikarkę Ekspresu Reporterów. Prezydium NRA postanowiło złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dziennikarkę podającą się za adwokata.

Adw. Bartosz Tiutiunik zreferował kwestię opracowania jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych oraz jednolitych standardów przeprowadzania kontroli osobistych adwokatów i aplikantów adwokackich na terenach jednostek penitencjarnych. Prezydium zwróci się do okręgowych rad adwokackich o przedstawienie sytuacji w wyżej wymienionym temacie na terenach izb.

Prezydium zaakceptowało regulamin konkursu na esej „Adwokatka która mnie inspiruje. Wojna  i konflikty zbrojne”, przedstawiony przez zespół ds. kobiet przy NRA.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry