Nr PESEL jako login portalu informacyjnego budzi wątpliwości

Od 3 lipca br. obowiązuje obligatoryjne doręczanie pism sądowych w postępowaniach cywilnych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych. Loginem do użytkowania portalu przez pełnomocnika procesowego jest jego numer PESEL. Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W piśmie prezes NRA wskazuje, że ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje doręczanie pismo procesowych w postępowaniu cywilnym w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu w tym celu portalu informacyjnego sądów powszechnych, administrowanego przez Ministra Sprawiedliwości oraz przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Analiza sposobu funkcjonowania portalu wskazuje, że pozostałe sądy nie mają wpływu na architekturę, funkcjonowanie, a także stosowanie rozwiązań informatycznych zawartych w portalu informacyjnym, ale administrują danymi osobowymi użytkowników. Portal informacyjny oparty na architekturze PESEL (PESEL stanowi login), w tym także wówczas, gdy użytkownikiem jest pełnomocnik procesowy będący adwokatem.

Prezes NRA zwraca również uwagę, że od dnia 3 lipca 2021 r. wykorzystanie numeru PESEL jako loginu i przetwarzanie tych danych, nie jest oparte na wyrażonej zgodzie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, ale jest wynikiem zastosowania rozwiązania informatycznego, które wymusza taki sposób logowania w tym portalu, nakładającą na sąd obowiązek dokonywania doręczeń przez portal informacyjny. Wątpliwości budzi fakt, że numeru PESEL pełnomocnika procesowego jest loginem w portalu informacyjnym. Zdaniem adw. Rosatiego, używanie takiego loginu jako identyfikatora użytkownika może doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym. – Numer PESEL nie powinien być używany jako identyfikator w publicznych usługach czy rozwiązaniach cyfrowych. Jest to związane np. z eliminowaniem zagrożeń dotyczących kradzieży tożsamości czy nieautoryzowanego posługiwania się tym numerem przy czynnościach prawnych rodzących skutki majątkowe. – czytamy w piśmie.

czytaj pismo prezesa NRA do prezesa UODO

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry