NRA: adwokat ma obowiązek informowania o postawionych zarzutach dziekana izby

Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym 25 marca przyjęła uchwałę, w której nakłada na adwokata, któremu postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa umyślnego, obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym dziekana swojej izby. Taka informacja nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Wcześniej swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Komisja Etyki przy NRA. W uzasadnieniu rekomendacji do podjęcia takiej uchwały, Komisja zwraca uwagę na potrzebę posiadania przez samorząd wiedzy o fakcie postawionego adwokatowi zarzutu popełnienia przestępstwa, ponieważ jej brak może okazać się niekorzystny zarówno dla adwokatury, jak i adwokata, który znalazł się w kłopotliwym dla niego położeniu. Dowiedziawszy się o postawionym adwokatowi zarzucie, organy samorządu mają bowiem szansę na odpowiednią reakcję zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Chodzi tutaj o możliwość podjęcia:

a) działań ograniczających oczywiste w takich sytuacjach straty wizerunkowe,

b) działań zmierzających do zainicjowania procedury pozwalającej na wyjaśnienie zasadności postawionego zarzutu,

c) działań pozwalających na skonsultowanie z adwokatem – zwłaszcza jeśli nie korzysta on z pomocy obrońcy i nie dysponuje własnym doświadczeniem zawodowym w sprawach karnych – właściwej reakcji na postawiony mu zarzut,

d) działań, które – w razie wystąpienia tego rodzaju konieczności – zapewniałyby pomoc prawną klientom tego adwokata, jeśli on sam nie byłby jej w stanie świadczyć.

W ocenie Komisji Etyki, realizacja takiego obowiązku nie byłaby samooskarżaniem, czy dostarczaniem dowodów przeciwko samemu sobie, lecz w istocie jedynie przekazaniem samorządowi informacji o sytuacji, w jakiej znalazł się adwokat, któremu postawiono zarzuty w postępowaniu karnym.

Uchwała nr 12, przyjęta przez Naczelna Radę Adwokacką ma brzmienie:

1. Adwokat, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dziekana okręgowej rady adwokackiej, właściwej dla siedziby zawodowej adwokata.

2. Pochodząca od adwokata informacja o przedstawionym mu zarzucie popełnienia przestępstwa nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko temu adwokatowi.

(czytaj uchwałę nr 12)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry