NRA negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia ws. opłat za czynności adwokackie

  • NRA negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia ws. opłat za czynności adwokackie

  • Naczelna Rada Adwokacka negatywnie opiniuje projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenia ws. opłat za czynności adwokackie i czynności radcowskie.

  • Uchwałę w tej sprawie NRA podjęła 9 listopada br.

  • W ocenie NRA, zaproponowane w rozporządzeniach stawki wynagrodzenia są nieadekwatne do obecnych warunków ekonomicznych i naruszają prawo podmiotów uczestniczących w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych do zwrotu faktycznie poniesionych wydatków.

 

W projektowanych rozporządzeniach Minister Sprawiedliwości wprowadza uregulowania dotyczące opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych w sprawach:
- ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – na poziomie 3 600 zł,
 - ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania oraz ze skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w tym na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli strona nie skarży rozstrzygnięcia merytorycznego – na poziomie 900 zł.

NRA zaznacza, że do tej pory brak było jednoznacznych uregulowań dotyczących wysokości opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Rozszerzenie katalogu opłat za te czynności wyeliminuje rozbieżności w orzecznictwie i pozwoli stronom określić w sposób kompleksowy koszty postępowań w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Jednocześnie NRA zdecydowanie krytycznie ocenia wysokość opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych, proponowane przez Ministra Sprawiedliwości.

W opinii NRA podkreśla się brak informacji, w jaki sposób Minister Sprawiedliwości wylicza wysokość ustalonej opłaty za czynności adwokackie i co stanowi podstawę tych wyliczeń. W przedstawionej Ocenie Skutków Regulacji z dnia 4 października 2022 roku jako uzasadnienie zaproponowanych kwot Minister Sprawiedliwości wskazuje, że minimalne wynagrodzenie pełnomocnika określono, odnosząc się do wynagrodzenia w postępowaniu odwoławczym zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ‒ zgodnie z którym wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika nie mogą przekraczać kwoty 3 600 zł.

NRA przypomina jednak, że wynagrodzenie pełnomocników w postępowaniu odwoławczym z zakresu zamówień publicznych zostało ukształtowane na poziomie 3 600 zł już w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym.

Minister Sprawiedliwości w żaden sposób nie wyjaśnia, z jakich przyczyn po upływie ponad 15 lat nie dostrzega zasadności podwyższenia wynagrodzenia za czynności adwokackie i czynności radców prawnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Naczelna Rada Adwokacka wskazuje, że na przestrzeni ostatnich lat procedura związana z postępowaniem w sprawach dotyczących zamówień publicznych zmieniła się i wymaga ze strony pełnomocników zdecydowanie większego nakładu pracy, co powinno pociągać za sobą zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych.
Ukształtowanie wynagrodzenia za czynności adwokatów i radców prawnych w tego typu postępowaniach na poziomie odpowiednio 3 600 zł i 900 zł nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych przez strony postępowania w sprawach zamówień publicznych i jest nieadekwatne do nakładu pracy pełnomocników.

NRA krytycznie ocenia brak uzależnienia opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych od wartości zamówienia oraz jego rodzaju.

Wyprowadzenie przez Ministra Sprawiedliwości kolejnego rodzaju wynagrodzenia pełnomocników, w wysokości przewidzianej przez ustawodawcę ponad 15 lat temu, narusza zarówno interesy stron postępowania sądowego, nie zapewniając im możliwości zwrotu faktycznie poniesionych wydatków, jak również prawa pełnomocników do uzyskania wynagrodzenie odpowiedniego do nakładu pracy i obowiązujących realiów rynkowych – czytamy w opinii NRA.

 

Autorką opinii jest adw. Magdalena Grabarczyk.

(przejdź do opinii NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry