NRA o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - uchwała

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 23 października br. przyjęła przez aklamację uchwałę nr 26/2021, w której apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o respektowanie godności ludzkiej, praw i wolności każdego człowieka, w tym znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej migrantów i respektowanie zasady „non-refoulement” wynikającej z konwencji genewskiej.

W tej samej uchwale NRA zwraca się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o znowelizowanie przepisów tak, by adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy nie mają siedzib zawodowych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, mogli udzielać pomocy prawnej obywatelom na tych terenach.

 

W uchwale czytamy:

W  związku  z  aktualną  sytuacją  na  granicy  polsko-białoruskiej,  Naczelna  Rada Adwokacka apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o respektowanie godności ludzkiej, praw  i  wolności  każdego  człowieka,  w  tym  znajdujących  się  na  granicy  migrantów  i respektowanie zasady „non-refoulement”  wynikającej  z  Konwencji  dotyczącej  statusu uchodźców sporządzonej w Genewie 28 lipca 1951 r.  

Naczelna Rada Adwokacka wyraża  sprzeciw  wobec  działań  funkcjonariuszy  Straży Granicznej  i  podejmowanych  naprędce  działań  legislacyjnych  mających  na  celu uniemożliwienie lub utrudnienie osobom poszukującym ochrony międzynarodowej realizacji ich prawa do tymczasowej ochrony i rozpoznania składanych (niezależnie od formy i miejsca) wniosków. Władze Republiki Białorusi instrumentalnie traktują uchodźców, co jednak nie może stanowić usprawiedliwienia dla praktyki władz polskich dopuszczających się wywózki dzieci i nierzadko schorowanych oraz zziębniętych ludzi.

Zgodnie z art. 1 Prawa o adwokaturze Naczelna Rada Adwokacka stojąc na straży praw i  wolności  obywatelskich  dostrzega  konieczność  zapewnienia  pomocy  prawnej  każdemu potrzebującemu  człowiekowi,  niezależnie  od  jego  statusu  prawnego czy posiadanego obywatelstwa.  

W  związku  z  powyższym,  jak  i  z  treścią  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego Naczelna Rada Adwokacka zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego o pilne znowelizowanie przez Radę Ministrów § 2 ust. 1 tego rozporządzenia poprzez umieszczenie w wyłączeniach z ograniczeń, o których mowa w § 1 rozporządzenia osób, które wykonują zawód adwokata lub aplikanta
adwokackiego, nie mając siedziby zawodowej na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, ale świadczą na terenie objętym stanem wyjątkowym pomoc prawną.   

Adwokaci, którzy przemieszczają się do strefy objętej stanem wyjątkowym w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz swoich Klientów, są zatrzymywani do kontroli, muszą oczekiwać nierzadko po kilkadziesiąt minut na decyzję funkcjonariuszy Policji (najczęściej dyżurnego komisariatu Policji) czy mogą dotrzeć do sądów lub innych organów, przed którymi świadczą pomoc prawną.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, zaś w myśl art. 7 ust. 1 Prawa o adwokaturze adwokat podczas i w związku  z  wykonywaniem  obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia  i  prokurator.  Wobec  powyższego  bezprawne  jest  stosowanie  procedury  sprawdzania  czy kontroli adwokatów zmierzających do strefy stanu wyjątkowego w celu świadczenia pomocy prawnej.

Uniemożliwienie realizowania obowiązków zawodowych przez adwokatów (aplikantów adwokackich), w tym w szczególności poprzez nieskrępowane przemieszczanie się w celach związanych  z  niesieniem  pomocy  prawnej  obywatelom  na  terenie  115  miejscowości  w województwie podlaskim  i  68  miejscowości w województwie lubelskim godzi w prawo obywateli  do  dostępu  do  adwokata,  utrudnia  uzyskanie  niezbędnej  pomocy  prawnej  oraz bezzasadnie  ogranicza prawo obywateli do sądu, w tym do korzystania z pomocy adwokata.

 

 

(czytaj uchwałę NRA nr 26/2021)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry