NRA przedstawi swój projekt dotyczący zasad świadczenia pomocy prawnej

Naczelna Rada Adwokacka podejmie obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą świadczenia usług prawniczych. Decyzję taką podjęła na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 listopada 2018 r.

Celem tej inicjatywy jest systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby pomoc prawna była świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, bez jednoczesnego naruszania uprawnień innych zawodów prawniczych. NRA przyjęła stanowisko w sprawie podjęcia działań w tym zakresie. Utworzono także „Komitet inicjatywy ustawodawczej – ustawa o zasadach świadczenia usług prawniczych”. Koordynatorem projektu i pełnomocnikiem komitetu jest adwokat Przemysław Rosati, członek NRA (czytaj stanowisko).

Potrzeba wprowadzenia projektowanej regulacji wynika z braku systemowego rozwiązania w zakresie zasad świadczenia usług prawniczych w Polsce. Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez:

  1. ograniczenie podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rynku do podmiotów profesjonalnych (adwokat, radca prawny, prawnik zagraniczny), z zastosowaniem włączeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organów władzy publicznej oraz obrotu gospodarczego, innych zawodów prawniczych oraz zawodów charakteryzujących się szczególnymi unormowaniami prawnymi;
  2. ujednolicenie zasad reprezentacji stron procesowych w postępowaniach karnych, cywilnych i sądowo-administracyjnych.

Obecnie usługi prawnicze w Polsce mogą świadczyć wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną oraz posiadane uprawnienia, tj. niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i przygotowania zawodowego. Podmioty tej branży działają na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza ma na celu zwiększyć zakres ochrony osób, które korzystają z usług prawniczych, a docelowo zapewnić skuteczną ochronę interesów majątkowych i niemajątkowych uczestników obrotu prawnego w Polsce.

czytaj oświadczenie o powołaniu Komitetu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry