NRA przedstawiła MS postulaty dotyczące usprawnienia dostępu do sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do NRA z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej bieżącego stanu sądownictwa, jego największych problemów i wizji poprawy stanu. NRA przekazała swoje postulaty 30 grudnia br.

W piśmie, podpisanym przez adw. Jacka Trelę, wiceprezesa NRA, Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę na potrzebę zmiany art. 364 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, poprzez rozszerzenie o adwokatów i radców prawnych kręgu osób uprawnionych do wielokrotnego i nieograniczonego korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

Adwokaci postulują też zmianę art. 46 ustawy o ewidencji ludności poprzez dodanie punktu, który ustanawiałby dostęp adwokatów i radców prawnych do bazy danych. Tłumaczą, że w każdym postępowaniu konieczne jest ustalenie prawidłowych adresów stron. Dodatkowo, w przypadku postępowań cywilnych, obok wskazania adresów zamieszkania, należy podać numery PESEL uczestników postępowania, przy czym, w przypadku gdy sądy nie będą w stanie ustalić we własnym zakresie numerów PESEL, postępowanie zostanie zawieszone do czasu wskazania tych danych przez stronę inicjującą postępowanie. Również na mocy art. 50532 kpc w elektronicznym postępowaniu upominawczym obowiązek wskazania adresu zamieszkania i numeru PESEL obciąża stronę inicjującą takie postępowanie. Zdaniem adwokatów, wprowadzenie tej zmiany przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W piśmie NRA apeluje o dostosowanie portali informacyjnych sądów, które niebawem staną się formą komunikowania z pełnomocnikami w ramach elektronicznego biura podawczego, do wymogów bezpiecznego obrotu prawnego. Adwokaci proponują, aby uprawnienia te wprowadzić już na etapie testowania systemów, przed wejściem w życie przepisów o elektronicznym doręczeniu.

NRA zaproponowało także wprowadzenie przepisów o obowiązkowym zastępstwie stron w sprawach gospodarczych przez adwokatów lub radców prawnych.  

Ponadto NRA zadeklarowała wolę uczestnictwa w pracach ministerialnych nad reformowaniem sądownictwa na dalszym etapie. Poinformowała również, że Prezydium NRA zwróciło się do całego środowiska adwokackiego z prośbą o przedstawienie rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości.  

czytaj pismo NRA

czytaj pismo z MS 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/