NRA uchyliła uchwały dot. kosztów postępowania dyscyplinarnego

Naczelna Rada Adwokacka uchyliła uchwałę nr 16/2017 dotyczącą określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego oraz uchwałę 17/2017 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego zakończonego upomnieniem dziekańskim. Decyzja zapadła 13 kwietnia. 

Obie uchylone już uchwały, podjęte na posiedzeniu plenarnym NRA 25 marca br., miały na celu urealnienie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania limitującego wysokość kosztów w jednostkowym przypadku – czytamy w stanowisku Prezydium NRA, uzasadniającym rozpoczęcie procedury uchylenia uchwał. Naczelna Rada Adwokacka, kierując się przedstawionymi przez wnioskodawców informacjami, dotyczącymi wydatków ponoszonych przez organy dyscyplinarne w związku z prowadzonymi postępowaniami, podjęła uchwały w sprawie określenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Przyjęte uchwały wywołały jednak wątpliwości co do sposobu ustalania kosztów, w szczególności co do tego, czy do kosztów postępowania można zaliczać diety członków organów dyscyplinarnych.

Ponieważ materia wymaga pogłębionej analizy i precyzyjnych sformułowań, a przyjęte uchwały z dnia 25 marca 2017 r. mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości interpretacyjne, i tym samym stwarzać ryzyko rozbieżności w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uznało, iż nie jest wystarczające przedstawienie wykładni uchwał wskazującej na preferowany sposób ich odczytywania i stosowania w praktyce, lecz zachodzi potrzeba ich uchylenia.

Z tych powodów Prezydium NRA widzi potrzebę wszczęcia procedury uchylenia uchwał NRA nr 16/2017 oraz nr 17/2017.

(czytaj uchwałę uchylającą)

(czytaj stanowisko Prezydium NRA, uzasadniające uchylenie)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry