NRA ws kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata z urzędu

Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła wniosek o dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Uchwałę w tej sprawie przyjęto na posiedzeniu plenarnym NRA 15 czerwca w Łodzi. Zasady i sposób zmiany rozporządzenia MS zawarto w projekcie załączonym do uchwały NRA.

W projekcie NRA wskazuje, że obecnie adwokat z urzędu ortrzymuje koszty udzielonej już pomocy prawnej po prawomocnym zakończeniu postępowania, co czasem następuje po kilkuletnim procesie. Niestety najczęstsze są przypadki, w których adwokat świadczący pomoc prawną z urzędu oczekuje na ustalenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kilka, a nawet kilkanaście lat.

Z kolei np. biegły sądowy, tłumacz czy specjalista otrzymują wynagrodzenie na bieżąco w czasie trwania procesu, na bieżąco jest także rozliczany tzw. ryczał ławniczy. NRA zwraca uwagę, że brak jest racjonalnych podstaw do odmiennego traktowania adwokatów, którzy de facto kredytują koszty udzielanej przez siebie pomocy prawnej.

Projekt NRA umożliwi adwokatowi ustanowionemu z urzędu otrzymanie należnego wynagrodzenia za już udzieloną pomoc prawną na bieżąco. Zakłada bowiem, że adwokat będzie mógł składać wniosek o wypłacenie zaliczki na poczet kosztów udzielonej i nieopłaconej pomocy prawnej, do wysokości nie przekraczającej aktualnej sumy tych kosztów, obliczonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia. Organ uprawniony do wydania orzeczenia w tej kwestii ma do rozpoznania wniosku 14 dni. Ostateczne rozliczenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, miałoby wg projektu nastąpić po prawomocnym zakończeniu sprawy.

(czytaj uchwałę NRA)

(czytaj projekt zmian w rozporządzeniu MS)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry