NRA wystąpi do TK o zbadanie rozporządzeń MS ws stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dotyczących opłat za czynności adwokackie z wyboru i urzędu.

- Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że będzie konsekwentnie stać w obronie praw, które przysługują adwokatom - mówi adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. - Zapisy dotyczące wysokości stawek w zaskarżanych rozporządzeniach, naszym zdaniem nie spełniają standardów konstytucyjnych. Nie można przerzucać na adwokatów kosztów działalności, które miały być pokrywane ze Skarbu Państwa.

Sekretarz NRA podkreśla, że Adwokatura liczy na to, że Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad tą kwestią. Z dotychczasową linią orzeczniczą nie można się zgodzić, nie spełnia ona standardów dzisiejszych czasów. 

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła dwie uchwały podczas posiedzenia plenarnego 22 października 2016 r., w których postanawia wystąpić z wnioskami do TK o zbadanie zgodności z zarówno rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, jak i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu:


W uchwale nr 68 NRA postanawia:

wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności: § 2, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, § 7 pkt 1, § 8 ust. 1 pkt 2, pkt 8 i pkt 13, § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 10 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 oraz § 14 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1800) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1668) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.);

W uchwale nr 69 NRA postanawia:

wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 18.10.2016 r. poz. 1714) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 16 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 29 ustawy z 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 z późn. zm.);
Pełnomocnitwa otrzymali: adwokat Andrzej Zwara, adw. Rafał Dębowskie, adw. dr hab. Jacek Skrzydło, adw. dr hab. Szymon Byczko.

(czytaj uchwałe nr 68)

(czytaj uchwałe nr 69)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski