NRA żąda realnego dialogu z rządem

Prezydium NRA wystosowało memorandum do Borysa Budki, ministra sprawiedliwości, w którym po raz kolejny zwraca uwagę na pilną konieczność podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem adwokackim. - Nie widzimy partnerskiego podejścia, nie widzimy realnej gotowości do dialogu społecznego – czytamy w piśmie podpisanym przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA. W liście adwokaci zapowiadają również, że w razie braku podjęcia konkretnych kroków naprawczych, środowisko adwokackie zmuszone będzie do podjęcia zdecydowanych działań protestacyjnych.

W memorandum NRA przypomniała najważniejsze zagadnienia wymagające dialogu i działań:

  • konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
  • podjęcie realnego dialogu społecznego w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa,
  • przywrócenie w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prawa do wskazywania kandydatów na sędziów TK przez organizacje i instytucje prawnicze,
  • uwzględnienie w przepisach kpk rozwiązania problemu kolizji terminów rozpraw w odniesieniu do adwokatów (obecnie przepisy uwzględniają jedynie prokuratorów),
  • uchylenie obowiązku potwierdzenia usprawiedliwionego niestawiennictwa adwokata na rozprawie lub posiedzeniu w formie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
  • uchylenie w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości – regulamin urzędowania sądów powszechnych przepisu dotyczącego dopuszczenia możliwości naruszenia tajemnicy korespondencji między tymczasowo aresztowanym a jego obrońcą,
  • uwzględnienie postulatu ograniczenia możliwości korzystania z instytucji pomocy sądowej przez sąd wyznaczony do sytuacji szczególnych.

W piśmie podkreślono, że adwokatura upomina się o prawa zarówno obywateli, jak i swoich członków. - Oczekujemy zapewnienia nam możliwości godnego i bezpiecznego wykonywania zawodu. Oczekujemy zniesienia licznych barier i utrudnień, z jakimi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgłasza gotowość i wolę podjęcia merytorycznych i rzeczowych rozmów. Nie chcemy kolejnego kurtuazyjnego spotkania, ale poważnej i uczciwej debaty, której efektem będzie przyjęcie konkretnego planu działań naprawczych. Uprzedzamy jednocześnie, że brak woli rozmów zmusi nasze środowisko do podjęcia zdecydowanych działań protestacyjnych. – czytamy.

Pismo dzisiaj trafi do Ministra Sprawiedliwości oraz do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Elekta – Andrzeja Dudy, Premier Ewy Kopacz, a także do Marszałków Sejmu i Senatu – Radosława Sikorskiego i Bogdana Borusewicza.

Czytaj memorandum 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry