NRA zgłasza udział w postępowaniu dot. sędziego Tuleyi

Prezydium NRA przyjęło uchwałę w sprawie zgłoszenia udziału Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zezwolenie na przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi.

21 kwietnia br. Izba Dyscyplinarna SN ma rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o zezwolenie na przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi. Prezydium NRA powołuje się na art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym w postępowaniu sądowym udział może zgłosić organizacja społeczna, jeśli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrona praw i wolności obywatelskich.

W uchwale Prezydium NRA upoważniło adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, do reprezentowania NRA w tym postępowaniu oraz upoważniło Pana Mecenasa wraz z adw. Katarzyną Bilewską, członkiem Prezydium NRA, do przygotowania pisemnej opinii w sprawie, w celu złożenia jej w trybie art. 91 kodeksu postępowania karnego w toczącym się postępowaniu.

Prezydium NRA uzasadnia, że w postępowaniu sądowym wywołanym wnioskiem Prokuratury Krajowej o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi, w sposób oczywisty zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego, jak i indywidualnego. Interesy te wymagają bowiem, by:

- sprawą wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego zajmował się organ właściwy, to jest niezawisły i niezależny sąd - a budzi wątpliwości, czy jest nim Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego;

- nie doszło do zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego sądu powszechnego RP w związku z treścią wydawanych przez niego orzeczeń, w tym zarządzenia o jawności posiedzenia sądowego. Próba pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego za wydawanie przez niego orzeczeń i zarządzeń mieszczących się w zakresie sędziowskich uprawnień, w tym próba jego zatrzymania - muszą rodzić obawy w zakresie respektowania gwarancji konstytucyjnej niezawisłości sędziów, w tym immunitetu formalnego.

Również interes wymiaru sprawiedliwości wymaga, by postępowanie sądowe wywołane wnioskiem prokuratury o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego sądu powszechnego RP toczyło się warunkach, które pozwolą na określenie takiego procesu jako rzetelnego, wnikliwego i obiektywnego. Warunki takie niewątpliwie buduje i wzmacnia udział w takim postępowaniu organizacji społecznych, których celem jest – jak w przypadku Adwokatury – ochrona praw i wolności człowieka oraz zapewnienie ich przedstawicielom uczestnictwa w posiedzeniu z możliwością wypowiadania się i składania oświadczeń na piśmie.

Czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry