NRA zgłosiła poprawki do nowelizacji przepisów kpc

W dniu 23 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie sprawozdania podkomisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2678). Podczas obrad Komisji przedstawiciele NRA zgłosili szereg uwag i postulatów zmian.

NRA postulowała m.in. wykreślenie z projektu propozycji art. 759(2) § 1. „Pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym może być każda osoba posiadająca zdolność procesową”, jak również postulowała wprowadzenie zmian w art. 132 kpc w kierunku ujednolicenia przepisów procedury cywilnej ze zmienionym ostatnio przez parlament przepisem art. 66 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W toku prac parlamentarnych Komisja uwzględniła wszystkie poprawki zgłoszone przez NRA, wprowadzając co do niektórych  zmian korekty o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Poprawki spotkały się z poparciem przedstawicieli samorządu radców prawnych, reprezentowanego przez prezesa KIRP r.pr. Dariusza Sałajewskiego oraz wiceprezesa KIRP r.pr. dr. hab. Arkadiusza Berezę.

W pracach legislacyjnych uczestniczyli adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartłomiej Trętowski, członek Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologicznego Adwokatury oraz adw. dr Karol Pachnik, członek Komisji Legislacyjnej NRA. 

(czytaj uwagi NRA)

(link do zarejestrowanej transmisji posiedzenia Komisji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/