TK odrzucił wniosek ws budżetu na pomoc z urzędu - jest zażalenie NRA

Naczelna Rada Adwokacka złożyła zażalenie na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia (sygn. akt Tw 1/15), w którym TK odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi NRA o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 52 ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. W przepisie tym wskazano, iż maksymalny limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, wyniesie 200 mln zł rocznie.

W art. 52 ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego wskazano, iż maksymalny limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, wyniesie 200 mln. zł rocznie. Zdaniem NRA, regulowanie kwestii wydatków budżetowych państwa, w dodatku w perspektywie 10-letniej, nie powinno być dokonywane w ustawie zmieniającej kodeks postępowania karnego, lecz jedynie w ustawie budżetowej. Wprowadzanie limitów wydatków, nawet prawne dokonywanie przesunięć, stoi w oczywistej sprzeczności z prawem do obrony, realizowanym poprzez powszechne prawo do obrony. Takie ograniczenie budżetowe budzi uzasadnione zarzuty co do ich sprzeczności z art. 2 i art. 219 ust. 1 Konstytucji. Kwestionowany przez NRA przepis nie dość, że zawiera regulacje na następne 10 lat, choć budżet państwa ustalany jest wyłącznie w okresach rocznych, to również nie precyzuje, co się stanie w przypadku wyczerpania się budżetu przed końcem roku.
Zważywszy na powyższe, NRA złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności art. 52 ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego z Konstytucją w tym zakresie. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym otrzymali adw. Andrzej Zwara, adw. Rafał Dębowski, adw. dr hab. Szymon Byczko i adw. dr hab. Jacek Skrzydło.

W odpowiedzi na wniosek, TK odmówił nadania mu dalszego biegu. Postanowienie to doręczono NRA 23 kwietnia 2015 roku (czytaj postanowienie TK)

Naczena Rada Adwokacka złożyła zażalenie wobec tego postanowienia, zarzucając mu:

- naruszenie art. 36 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, poprzez uznanie oczywistej bezzasadności wniosku, w sytuacji gdy uzasadnienie postanowienia wskazuje na dokonanie dogłębnej merytorycznej oceny wniosku, co jest niedopuszczalne na tym etapie postępowania;

- naruszenie art. 194 ust. 1 pkt. 4 Konstytucji poprzez uznanie, że Naczelna Rada Adwokacka nie ma legitymacji czynnej w niniejszej sprawie, w sytuacji gdy zagadnienie środków finansowych przeznaczanych na sprawowanie obron z urzędu ma bezpośrednie znaczenie dla osób wykonujących zawód adwokata.

 - Trybunał Konstytucyjny w swojej istocie dokonał oceny merytorycznej wniosku już na etapie badania wstępnego. Ten etap ma na celu jedynie zbadanie formalnej poprawności wniosku, a nie jego merytoryczne rozpoznanie. Nie zgadzamy się zwłaszcza z przyjętą wykładnią art. 52 ustawy nowelizującej kpk, zgodnie z którą jest to przepis jedynie instrukcyjny, nie stanowiący o wydatkach Państwa na cele obron z urzędu. Taka wykładnia podważa sens wprowadzania jakichkolwiek limitów na cele związane z obronami z urzędu, skoro limity te i tak nie mają znaczenia wiążącego.

W przekonaniu NRA samorząd adwokacki ma legitymację do zaskarżenia do TK przepisów, które dotyczą kwot przeznaczanych na obrony z urzędu. Jest to sprawa bezpośrednio dotycząca adwokatury, a więc leżąca w zakresie legitymacji wnioskowej wskazanej w art. 194 ust. 1 pkt 4 Konstytucji.

Wprowadzenie do ustawy nowelizującej kpk arbitralnej kwoty 200 mln zł rocznie, która ma zakreślać górny pułap kosztów obron z urzędu świadczy o naruszeniu zasad przyzwoitej legislacji, poprzez limitowanie wydatków kwotą, która jest całkowicie arbitralna i nie wynika z żadnych prognoz, co do rzeczywistego kosztu nowego systemu obron z urzędu.

NRA jest zwolennikiem nowego powszechnego systemu obrony z urzędu w sprawach karnych, jednakże system ten winien mieć zapewnione realne źródła finansowania - skomentował dla adwokatura.pl adw. Szymon Byczko, przewodniczący komisji ds. postępowań konstytucyjnych przy NRA.

(czytaj zażalenie NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/