NRA: Zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nieefektywna i nieusprawniająca systemu

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której negatywnie oceniło uchwaloną przez Sejm RP ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Prezydium NRA oceniło ustawę, jako obarczoną taką ilością wad, że jej przyjęcie spowoduje dysfunkcjonalność całego systemu przedsądowej pomocy prawnej. Zdaniem Prezydium zaplanowane zmiany są nieefektywne i nie prowadzą do usprawnienia systemu przedsądowej pomocy prawnej.

Prezydium wylicza, że w ustawie brak jest jasnej i precyzyjnej definicji poradnictwa obywatelskiego – Warunkiem skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – jeśli ma to być inna dziedzina niż poradnictwo prawne – nie może być niemożność poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej – czytamy w uchwale. Adwokaci tłumaczą, że „przyjęte zmiany w sposób nieuzasadniony prowadzą do faworyzowania organizacji pozarządowych w procesie pozyskiwania punktów pomocy i to w sytuacji, gdy większą efektywnością ekonomiczną wykazują się porady prawne udzielane przez profesjonalistów: adwokatów i radców prawnych”.

Prezydium NRA wskazuje również, że ustawa powinna precyzyjnie określać krąg osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Prezydium postuluje o wprowadzenie rozsądnego kryterium dochodowego, tak, by nieodpłatna pomoc prawna trafiała do osób rzeczywiście jej potrzebujących, a system finansowany ze środków publicznych nie stanowił nieuczciwej konkurencji dla działalności zarobkowej obywateli wykonujących zawód adwokata czy radcy prawnego.

Prezydium NRA przypomina nadto, że w trakcie prac nad ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) zgłaszało postulaty wskazujące na zagrożenia i dysfunkcjonalność przyjmowanych rozwiązań, które niestety w większości zostały zignorowane. Interes publiczny i słuszny interes obywateli nakazuje wsłuchanie się w głos środowiska adwokackiego, posiadającego największe doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej obywatelom, o co Prezydium NRA postuluje do Senatu RP.

Czytaj uchwałę Prezydium NRA nr 79/2018   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry