Obradował Zespół ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w MSZ

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych 14 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W spotkaniu wzięła udział adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Obradom Zespołu przewodniczyła pani Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która przedstawiła statystyki dotyczące postępowań toczących się przeciwko Polsce, w tym spraw zamkniętych przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie działań zmierzających do wykonania wyroku pilotażowego w sprawie Rutkowski i Inni przeciwko Polsce, wyrok z dnia 07.07.2015 r. (skarga nr 72287/10), ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Ustawy z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Omówiono również działania podjęte w celu wykonania wyroku w sprawie Frasik przeciwko Polsce, wyrok z dnia 05.01.2010 r. (skarga nr 22033/02) w kontekście prawa osób pozbawionych wolności do zawarcia małżeństwa, a także w celu wykonania wyroków w sprawach: Szafrański przeciwko Polsce, wyrok z 15.12.2015 r. (skarga nr 17249/12) dotyczącego prawa do prywatności więźnia oraz Milka przeciwko Polsce, wyrok z 15.09.2015 r. (skarga nr 14322/12), w kontekście kontroli osobistych osoby pozbawionej wolności przeprowadzanych w sposób sprzeczny z art. 8 Konwencji.

Zreferowano wykonanie wyroku w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce z 05.07.2011r. (skarga nr 18990/05) w związku z nowelizacją ustawy  - prawo prasowe.

Poszczególne sprawy referowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Zdrowia.

W dyskusji wzięli udział m.in. zastępczyni RPO dr Hanna Machińska, przedstawicielki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International oraz Komisji Praw Człowieka przy KIRP. Podnoszono kwestię nieustannie nierozwiązanego problemu przewlekłości postępowań. Wskazywano, iż ostatnia nowelizacja ustawy dotyczącej skargi na przewlekłość nie jest wystarczającym rozwiązaniem i ustawa ta wymaga dalszych zmian. Przedstawicielka HFPCz adw. Katarzyna Wiśniewska podkreślała również konieczność wykonania wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce, wyrok z 30.06.2015r., (skarga nr 57722/12), znowelizowania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i wprowadzenia przepisów postulowanych w petycji Fundacji.

W dyskusji adw. Justyna Metelska zwracała uwagę na to, że nadal do Trybunału powracają sprawy repetytywne, dotyczące nierozwiązanych problemów strukturalnych w Polsce: przewlekłości tymczasowego aresztowania, przeludnienia i braku adekwatnej opieki medycznej w aresztach. Podnosiła również konieczność wykonania przez Polskę wyroków dotyczących praw reprodukcyjnych – wyroki w sprawach Tysiąc przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce oraz R.R. przeciwko Polsce. Wskazywała, iż procedura sprzeciwu od opinii albo orzeczenia lekarskiego nie funkcjonuje w praktyce.

Każdy z uczestników otrzymał raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2016 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry