Opinia amicus curiae NRA ws ustawy o TK z czerwca br.

Naczelna Rada Adwokacka opracowała opinię amicus curiae w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP. 

W ocenie NRA art. 137 ustawy o TK w zakresie, w jakim dotyczy wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływa po zakończeniu kadencji Sejmu VII kadencji - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 

Zdaniem NRA, umożliwienie Sejmowi VII kadencji wyboru pięciu sędziów konstytucyjnych pomimo tego, że w okresie kadencji ten Sejm powinien był wybrać jedynie trzech sędziów, godziło w niezależność Trybunału Konstytucyjnego. W kontekście art. 2 Konstytucji RP statuującego zasadę demokratycznego państwa prawnego NRA podkreśla, że Trybunał Konstytucyjny jest jednym z gwarantów równowagi władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Działalność sądów i trybunałów oparta jest na zasadzie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W ocenie NRA, wybór przez Sejm VII kadencji dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja ubiegała po upływie jego kadencji, stanowił nadużycie procesu legislacyjnego, doprowadzając do podważenia legitymacji do sprawowania funkcji przez wybranych sędziów konstytucyjnych. NRA przypomina też, że ustawodawca - pomimo apeli środowisk prawniczych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego - nie zagwarantował środowiskom prawniczym, w tym Adwokaturze, uprawnienia do zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co było niezbędne dla poszanowania reguł demokracji i otwartego dialogu władzy publicznej ze społeczeńśtwem obywatelskim.

NRA podkreśla jednocześnie, że w stanowisku nie kwestionuje autorytetu i dorobku wybranych przez Sejm VII kadencji wybranych na podstawie art. 137 ustawy o TK sędziów konstytucyjnych. Podziela jednak zarzuty kwestionujące sam mechanizm wyboru sędziów określony w art 137 ustawy o TK w świetle ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego wysłowioną w art 2 Konstytucyji RP.

(zobacz Opinię amicus curiae NRA w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm RP z dnia 17 listopada 2015 r. o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) z Konstytucją RP.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski