Opinia amicus curiae NRA ws ustawy z 22 lipca br. o TK

Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zgodę na złożenie opinii amicus curiae w sprawie wniosku grupy posłów oraz Rzecznika Praw Człowieka z 2 sierpnia br. o zbadanie zgodności ustawy z 22 lipca br. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP. Z uwagi na wyznaczony na dzień 11 sierpnia br. termin ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie, w załączeniu NRA przedłożyła wspomianą opinię amicus curiae.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, będąca przedmiotem połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygn. K 39/16 – wniosków dwóch Grup Posłów na Sejm RP VIII Kadencji z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2 sierpnia 2016 r. - problematyka rodzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Dostrzeżone przez Wnioskodawców problemy konstytucyjne odnoszą się do kwestii skuteczności środków ochrony praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do sądu oraz zasady sprawności działania instytucji publicznych. Wskazane we wnioskach Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji oraz Rzecznika Praw Obywatelskich wzorce kontroli konstytucyjnej, odnoszące się także do zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady trójpodziału i równowagi władz, odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów konstytucyjnych z oczywistych względów dotyczą obszarów, pozostających w nieustannym zainteresowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

(czytaj wniosek oraz opinię amicus curiae NRA)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry