Opinia amicus curiae ws grudniowej nowelizacji ustawy o TK

Naczelna Rada Adwokacka sporządziła opinię amicus curiae w sprawie połączonych wniosków o zbadanie zgodności ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) z Konstytucją RP. 

Wnioski takie złożyli: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego 29 grudnia 2015 r., grupa posłów na Sejm RP 29 grudnia 2015 r., grupa posłów na Sejm RP 31 grudnia 2015 r., Rzecznik Praw Obywatelskich 8 stycznia 2016 r. oraz Krajowa Rada Sądownictwa 15 stycznia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego połączył sprawy do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt K 47/15.

Opinię NRA przygotowali wspólnie adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. prof. Jacek Skrzydło i adw. prof. Szymon Byczko.

Opinia zawiera stanowisko NRA w przedmiocie dopuszczalności pominięcia przepisów ustawy nowelizującej przy badaniu jej konstytucyjności – zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej TK może orzekać wprost na podstawie przepisów Konstytucji RP, z pominięciem przepisów ustawy nowelizującej.

W drugiej części opinii znalazło się stanowisko NRA co do zgodności przepisów ustawy nowelizującej z Konstytucją RP.  Zdaniem NRA, ustawa nowelizująca narusza prawo do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji, art. 14 ust. 1 MPPOiP oraz art. 47 KPP, ponieważ paraliżując pracę Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia lub co najmniej w niemożliwym do zaakceptowania stopniu utrudnia obywatelom skorzystanie z ochrony prawnej przed sądem konstytucyjnym. Również  wprowadzenie wymogu wydawania orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny większością 2/3 głosów – jest rażąco sprzeczne z art. 190 ust. 5 Konstytucji RP, a nadto narusza prawo do sądu gwarantowane przez art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Konwencji, art. 14 ust. 1 MPPOiP oraz art. 47 KPP, ponieważ wprowadza nieprzewidziany w Konstytucji wymóg wydania orzeczeń większością kwalifikowaną, a nadto może skutkować uniemożliwieniem wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny ze względu na nieosiągnięcie wymaganej większości głosów.

(czytaj całą opinię)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry