Opinia Komisji Legislacyjnej przy NRA dot. ustawy o zmianie ustawy Kpc

Wskazane w projekcie działania wydają się niewystarczające dla rozwiązania aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem procedury cywilnej – czytamy w opinii Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej do projektu ustawy  o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W piśmie przewodnim, adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczący komisji, zwraca się do min. Łukasza Piebiaka, podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, o rozważenie możliwości zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

Zdaniem komisji, główne założenia nowelizacji nie wpłyną na poprawę jakości prowadzenia postępowań.

W opinii zwrócono uwagę, że Naczelna Rada Adwokacka wielokrotnie wskazywała rozwiązania mające usprawnić system funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, m.in. zwracała uwagę na zniesienie barier sądowych związanych z nadmiernie wysokimi opłatami sądowymi, konieczność uproszczenia procedur postępowania, konieczność dalszego rozwoju elektronicznego e-sądów, konieczność wzrostu znaczenia procedur polubownych, a także na potrzebę edukacji prawnej i zwiększenie świadomości obywateli.   

„Poddany opinii projekt ustawy o zmianie KPC zawiera szereg rozwiązań, które nie są rozwiązaniami ani nowatorskimi, ani kompleksowymi. Stanowi on jedynie nieznaczną modyfikację projektu z dnia 27 listopada 2017 r., a wprowadzone w stosunku do tego projektu zmiany mają przede wszystkim charakter techniczny, nie proponując merytorycznych popraw w zakresie zastrzeżeń, którego zostały do tego projektu zgłoszone w opinii z dnia 15 grudnia 2017 r.” – czytamy.

Czytaj opinię z dnia 27 lipca 2018 r.

Czytaj też opinię z dnia 15 grudnia 2017 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski