Opinia NRA amicus curiae ws uchwał Sejmu z 25 listopada i 2 grudnia ub.r.

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała opinię amicus curiae w sprawie wniosku grupy posłów z 4 grudnia 2015 r. o zbadanie zgodności uchwał Sejmu RP z 25 listopada oraz 2 grudnia ub.r. z Konstytucją RP i ustawą z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

W ocenie NRA, rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej sprawie, w istocie odnosić się będzie do kwestii ochrony gwarantowanego przez art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawa do sądu, a w konsekwencji ochrony wszystkich konstytucyjnych praw i wolności jednostki, której służą skargi konstytucyjne oraz pytania prawne kierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne, sądy administracyjne i Sąd Najwyższy, rozpatrujące sprawy obywateli.

Zdaniem NRA, rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej sprawie jest niezbędne w celu usunięcia wątpliwości dotyczących procedury i podstawy prawnej wyboru sędziów orzekających w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Potrzeba jednoznacznego ustalenia prawidłowego – a więc zgodnego z prawem i procedurą obowiązującą w postępowaniach przez Trybunałem Konstytucyjnym – składu sądu konstytucyjnego jest niezbędna w celu zapewnienia Skarżącym i innym uczestnikom postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym pewności co do prawidłowej obsady składów sędziowskich wyznaczanych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, co stanowi niezbędny element prawa do sądu.

Opinia amicus curiae zawiera stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie uchwał Sejmu RP z dnia 25 listopada 2015 r. Zdaniem NRA, czynności faktyczne Sejmu RP, nazywane uchwałami Sejmu RP z 25 listopada 2015 r., jako dokonane ultra vires (poza zakresem kompetencji) – nie wywołały żadnego skutku prawnego, w szczególności nie mogły wpłynąć na skuteczność prawidłowo dokonanego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm VII kadencji, w związku z czym postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia (art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym).

Z kolei stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, zawarte w niniejszej opinii amicus curiae, w przedmiocie uchwał Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. mówi, że w ocenie NRA, czynności Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. nie stanowią „uchwał Sejmu” w rozumieniu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu (dalej: „Regulamin Sejmu”) jako podjęte ultra vires, w związku z czym postępowanie w tym zakresie powinno podlegać umorzeniu z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia – ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia (art. 61 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK). Alternatywnie, zdaniem NRA, uchwały Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. są niezgodne z art. 2, art. 7, art. 10, art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 Konstytucji.

(czytaj całą opinię amicus curiae NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry