Opinia NRA dot. zmian w ustawie prawo o zgromadzeniach

Projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo o zgromadzeniach godzi w istotę wolności zgromadzeń i wolności słowa, będących fundamentem demokratycznego ustroju - czytamy w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, złożonej 27 października 2021 r. w Sejmie. Projektowane rozwiązania naruszają nie tylko polskie standardy konstytucyjne, lecz także standardy prawa unijnego i międzynarodowego - czytamy w dokumencie.

Opinię przygotowała Komisja ds. Równego Traktowania przy NRA.

W opinii podkreśla się, że projektowane rozwiązania występują przeciwko kluczowym dla demokratycznego państwa wolnościom - słowa i zgromadzeń, naruszając nie tylko polskie standardy konstytucyjne, w tym zakaz dyskryminacji, ale również standardy konwencyjne czy standardy prawa Unii Europejskiej, a także wskazane w opinii akty prawa międzynarodowego.

Projekt nowelizacji zmierza do wykluczenia postulatów związanych z prawami człowieka osób LGBT+ z przestrzeni publicznej, co ma charakter dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Obowiązujące prawo w dostatecznym stopniu odpowiada na obawy autorów projektu związane z możliwym naruszeniem reguł moralności, obyczajowości, znieważania symboli państwowych czy przedmiotów kultu religijnego.

Przyjęcie przez Sejm ustawy o takiej treści godziłoby w podstawowe prawa człowieka i uderzało w godność osób LGBT+, które są częścią naszego społeczeństwa i które państwo obowiązane jest chronić.

(czytaj opinię NRA)

Autorkami opinii są adw. Karolina Gierdal i adw. Maria Sankowska-Borman.

Przypomnijmy, że 23 października br. , podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto przez aklamację uchwałę zawierającą stanowczy sprzeciw wobec treści projektu ustawy zmieniającej prawo o zgromadzeniach.

(czytaj uchwałę NRA z 23 października)
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry