Opinia NRA dotycząca nowelizacji kpc

Naczelna Rada Adwokacka przekazała Ministerstwu Sprawiedliwości opinię do projektu zawartego w druku nr 899 - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia rozwija wcześniejsze postulaty Naczelnej Rady Adwokackiej i dotyczy wybranych elementów tego projektu, zawartych w jego art. 9 i nast., istotnych z uwagi na wykonywanie przez adwokatów zastępstwa w postępowaniach cywilnych i sądowo-administracyjnych na rzecz obywateli oraz podmiotów gospodarczych oraz zważywszy na ustawowy obowiązek adwokatury współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o Adwokaturze. Chodzi m.in. o fikcję doręczeń na podany przez adwokata adres e-mail, ze skutkiem na drugi dzień, przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń jawnych co do zasady tylko online lub w trybie niejawnym nawet, gdy strona się temu sprzeciwia, rozpoznawanie wszelkich spraw przez skład jednoosobowy także w postępowaniu apelacyjnym – niezależnie od stanowiska strony oraz ograniczenie zasad zwoływania zgromadzeń ogólnych sądów. Skutki zmian rozciągają się nawet na okres roku od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Opinia, którą przygotowali adw. Bartosz Przeciechowski i adw. Krzysztof Sokołowski, została złożona 2 lutego 2021 r. na ręce dr Anny Dalkowskiej, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości.

Dokument ten jest istotnym elementem prac legislacyjnych. W tej sprawie NRA podjęła już uchwałę (czytaj więcej) oraz przygotowała petycję dotyczącą doręczeń elektronicznych ze skutkiem na następny dzień po wysłaniu, pod którą podpisało się dotychczas ponad trzy tysiące osób. (czytaj więcej)

Propozycje rozwiązań legislacyjnych będą opracowywane wspólnie przez ministerstwo sprawiedliwości i samorządy adwokacki i radcowski.

czytaj opinię

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry