Opinia NRA o zmianie przepisów dot. podatku dochodowego

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W uchwale przyjętej przez Prezydium NRA 8 października krytycznie odniesiono się do zróżnicowania stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów oraz przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów. Adwokaci mają również zastrzeżenia w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

- Za nieuprawnione i nieuzasadnione należy uznać zróżnicowanie stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów – na poziomie 17%, zaś przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów – według stawki 15%. – czytamy w uchwale. Prezydium NRA argumentuje, że takie ustalenia dyskryminują osoby wykonujące wolny zawód, w tym zawód adwokata oraz są niekorzystne dla osób korzystających z pomocy profesjonalnych prawników.  NRA postuluje wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 15% dla przychodów ze świadczenia usług prawnych.

Z kolei opodatkowanie dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych zwiększy koszty prowadzenia działalności w tych formach, co w dalszej kolejności zwiększy koszty pomocy prawnej ponoszone przez obywateli.

Naczelna Rada Adwokacka postuluje wstrzymanie prac legislacyjnych w tym zakresie lub ewentualnie o przesunięcie terminów wejścia w życie planowanych zmian, pozwalające adwokatom na ewentualną zmianę formy wykonywania zawodu.

czytaj uchwałę 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry