Ostatnie w 2022 r. posiedzenie Prezydium NRA

Ostatnie w roku 2022 posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 29 grudnia w formie zdalnej.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował sprawy bieżące.

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Umowę podpisali adw. Przemysław Rosati oraz  prof. dr hab. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Naczelna Rada Adwokacka złożyła opinię do senackiego projektu zmian w Kodeksie postępowania karnego, dotyczący zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania. Senacki projekt nowelizacji Kpk jest efektem petycji NRA w tej sprawie, złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, w maju 2021 r. Autorem opinii jest adw. Piotr Zemła, członek Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

Adw. Bartosz Grohman zrelacjonował sprawy międzynarodowe. Omówił swoje spotkanie z wiceprezesem KIRP r.pr. Michałem Korwkiem i wspólne z KIRP podejmowane działania w celu organizacji posiedzenia Standing Committee CCBE we wrześniu 2023 w Warszawie oraz przekazania do KIRP przewodnictwa polskiej delegacji w CCBE. Przedstawił bieżące zagadnienia związane z pracami w CCBE i komitetami, oraz wskazał dane, jakie na potrzeby CCBE są na bieżąco przesyłane.

Zaproponował też powołanie na jednym z kolejnych Prezydiów zespołu ad hoc do wsparcia organizacji Standing Committee.

Zrelacjonował też spotkanie z adw. Marcem Montagnierem w sprawie potencjalnej współpracy a adwokatami z Izby Adwokackiej w Wersalu.
 
Prezes Rosati podziękował za udział członków Prezydium w świątecznych spotkaniach izbowych.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła sprawozdanie z wizytacji Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, Prezydium przyjęło protokół i wyniki z przeprowadzonej wizytacji.

Adw. Pietkiewicz omówiła także wyniki wizytacji w pionie dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Toruniu. Prezydium zwróciło się do adw. Pietkiewicz, by we współpracy z adw. Ewą Krasowską, Rzecznik Dyscyplinarną Adwokatury, przygotowały zalecenia powizytacyjne.  

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, zreferował sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Prezydium zapoznało się z opracowaniem spraw izbowych, przygotowanym przez adw. Andrzeja Grabińskiego, koordynatora ds. izb.

Prezydium zapoznało się i przyjęło zaktualizowaną politykę ochrony danych osobowych oraz rekomendacje przedstawione przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Sprawę przedstawił Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA.

Prezydium przyjęło uchwałę aktualizującą politykę danych osobowych zawartych w uchwale z 2018 r.

Adw. Bartosz Grohman obszernie omówił stan prac przy poszukiwaniu siedziby dla NRA. Pojawiła się jedna ciekawa propozycja, która jest w spectrum zainteresowania Prezydium. Razem z dyrektorem Tkaczem na bieżąco są w kontakcie z potencjalnym sprzedawcą oraz brokerem i ekipami technicznymi. Kontakty te są od 3 tygodni bardzo intensywnie. 

Zgodnie z wytycznymi Wyższej Komisji Rewizyjnej trwa zbieranie pełnej dokumentacji. Przygotowywany jest operat szacunkowy i pełny audyt techniczny. Zlecono audyt prawny, który to raport będzie gotowy jutro, ale już wiadomo, że stan prawny nieruchomości nie budzi obaw. Wyniki wraz z rekomendacjami zostaną zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym NRA w dniu 13 stycznia 2023 r.
 
Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie wpisania na listę ekspertów Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Na listę ekspertów zostali wpisani:
Pan r.pr. Maciej Groń, NASK PIB, Cyber Science,
Pan dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor ds. rozwoju biznesowego Legalis (C.H. Beck),
Pan dr inż. Rafał Prabucki, Uniwersytet Śląski, Cyber Science,
Pan dr Marcin Rojszczak, Politechnika Warszawska,
Pan dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Cyber Science,
Pan dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, Uniwersytet Gdański,
Pan Marcin Zręda, Dyrektor Strategiczny Rynku Usług Prawnych i Przedsiębiorstw Wolters Kluwer Polska .

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, zreferowała plany i zasady udziału NRA w III edycji projektu Tour de Konstytucja w 2023 r. oraz zaangażowania izb adwokackich.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się 4 stycznia 2023 r.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry