Oświadczenie Prezydium NRA w sprawie zatrzymania mec. Giertycha

Prezydium NRA wydało oświadczenie, w którym odnosi się do wydarzeń ostatnich dni. Prezydium NRA wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania, przeszukania kancelarii oraz przedstawienie zarzutów adw. Romanowi Giertychowi, którego CBA zatrzymało przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie 15 października. Prezydium NRA reaguje również na kierowanie gróźb pod adresem obrońcy mec. Giertycha - adw. Jakuba Wende.

Warszawa, dnia 19 października 2020 roku

 

Oświadczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie zatrzymania adwokata Romana Giertycha

 

W związku z wydarzeniami ostatnich dni, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dostrzega, że doszło do szeregu zdarzeń godzących w gwarancje prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Organa samorządu adwokackiego stoją na straży niezależności adwokatury i ochrony tajemnicy adwokackiej. Są to gwarancje konieczne dla zapewnienia możliwości obrony praw i wolności społeczeństwa. Każde zatrzymanie adwokata i przeszukanie kancelarii jest objęte szczególną uwagą organów samorządu adwokackiego, bo może stanowić sposób represji wobec adwokata za jego działalność zawodową. Adwokat, co wynika z istoty tego zawodu, jest w stałym sporze z Państwem, stając po stronie obywatela.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań organów dochodzeniowo-śledczych, polegających na zatrzymaniu przez CBA i skuciu kajdankami powszechnie znanego adwokata Romana Giertycha na schodach Sądu Okręgowego w Warszawie, bezpośrednio po rozprawie, a w przeddzień posiedzenia aresztowego w głośnej medialnie sprawie, budzącej zainteresowanie publiczne i zaangażowanie polityków. W tym posiedzeniu adwokat miał uczestniczyć jako jedyny obrońca podejrzanego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec rozpoczęcia przeszukania w kancelarii adwokackiej, w której znajdowały się dokumenty i nośniki elektroniczne, zawierające informacje objęte bezwzględnie chronioną tajemnicą obrończą, pod nieobecność adwokata, jego obrońcy i przedstawiciela organów samorządu adwokackiego. W przeszukaniu kancelarii nie brał udziału adwokat, który jako jedyny mógł wskazać, które dokumenty i nośniki zawierają tajemnicę obrończą. Udział przedstawiciela organów samorządu adwokackiego i obrońców w dalszej części przeszukania nie może zastąpić udziału samego adwokata - jedynego dysponenta informacji objętych tajemnicą obrończą i adwokacką.

Poważne wątpliwości budzą okoliczności przedstawienia zarzutów Romanowi Giertychowi. Przedstawienie zarzutów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, może się odbyć tylko wobec osoby przytomnej, mającej świadomość ich treści i mogącej się do nich ustosunkować.

Co szczególnie istotne, do powyższych działań organów prowadzących postępowanie przygotowawcze doszło pomimo braku wystarczających dowodów na duże prawdopodobieństwo zaistnienia przestępstwa, co wynika ze stanowiska Sądu Rejonowego w Poznaniu, rozpoznającego wnioski Prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec pozostałych podejrzanych w sprawie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że adwokat przy wykonywaniu czynności korzysta z takiej samej ochrony prawnej, jak sędzia i prokurator, a zatem każde uniemożliwienie wykonywania tych obowiązków musi być poważnie i mocno argumentowane.

Dodać należy, że mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Adwokat Roman Giertych jest osobą publiczną, byłym politykiem i wicepremierem, a obecnie czynnym adwokatem, który stawiłby się na czynności z jego udziałem na wezwanie prokuratury bez konieczności zatrzymywania go przez funkcjonariuszy CBA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oczekuje wyjaśnienia od prowadzącego postępowanie przygotowawcze w tej sprawie Marcina Jędruszczaka, Prokuratora Prokuratury Okręgowej delegowanego do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu oraz Zbigniewa Ziobry, Prokuratora Generalnego, dlaczego doszło do podjęcia czynności w sposób nieproporcjonalny dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego oraz rozpoczęcia przeszukania kancelarii adwokackiej pod nieobecność adwokata, jego obrońców oraz bez uprzedniego zawiadomienia organów samorządu adwokackiego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej jednocześnie zwraca szczególną uwagę na ochronę prawną obrońców przy wykonywaniu czynności w kontekście gróźb kierowanych pod adresem obrońcy mec. Romana Giertycha – adwokata Jakuba Wende. W tym miejscu jeszcze raz trzeba wyraźnie podkreślić, że kierowanie gróźb karalnych oraz próby zastraszenia, mające na celu powstrzymanie adwokata od podjęcia czynności obrończych, muszą się spotkać ze stanowczą reakcją organów ścigania. Apelujemy do organów ścigania o natychmiastowe wszczęcie postępowania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności autorów tych gróźb.

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry