Oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i Prezesa WSD

Poniżej publikujemy oświadczenie adw. Ewy Krasowskiej, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i adw. Jacka Ziobrowskiego, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, uzasadniające podjęcie uchwały NRA z dnia 25 marca br. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Oświadczenie dotyczące uchwał w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego

Z uwagi na dyskusję, jaką w środowisku adwokackim wywołała uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego pokrótce wyjaśniamy przyczyny wprowadzenia nowych zasad ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego.

  1. Celem uchwały jest zahamowanie tendencji do finansowania postępowań dyscyplinarnych wąskiej grupy osób ze składek płaconych przez adwokatów nie mających postępowań dyscyplinarnych. Obecna tendencja wskazuje, że ok. 94% członków Adwokatury finansuje koszty postępowań dyscyplinarnych obwinionych, stanowiących ok. 6% ogólnej liczby adwokatów.
  2. Koszty postępowania ponosi adwokat wyłącznie w razie jego skazania, w pozostałych przypadkach ponosi je izba adwokacka. Dotychczasowo określone koszty, które zwracał skazany, często były niższe od realnie poniesionych wydatków, zatem musiały one być pokrywane tylko w części przez obwinionych, pozostałą kwotę pokrywała izba.
  3. Orzeczenie o kosztach nie może być dowolne, musi opierać się o konkretne, weryfikowane i wprost wskazane przesłanki, które szczegółowo określa uchwała NRA. Wprowadzone zasady kończą z dotychczasową dowolnością w zakresie ustalania kosztów i wymuszają na sądach dyscyplinarnych uzasadnienie wysokości kosztów. Ponadto orzeczenie o kosztach pozostaje pod kontrolą instancyjną Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz kontrolą kasacyjną Sądu Najwyższego.
  4. Uchwała NRA określa jedynie granice wysokości kosztów i wskazuje, aby sąd dyscyplinarny obciążał obwinionego realnymi kosztami postępowania.
  5. W szczególnych wypadkach sąd może częściowo bądź w całości zwolnić obwinionego z kosztów postępowania. Dotychczasowe przepisy nie uwzględniały takiej możliwości.
  6. Nowa regulacja przeciwdziała instrumentalnemu wykorzystaniu postępowań dyscyplinarnych. Uchwalone przepisy mają zahamować mnożenie składania bezzasadnych czynności procesowych, które powodują generowanie kosztów. Dotychczas koszty te mogły obciążać obwinionego jedynie do kwoty 3 tysięcy złotych, obecnie regulacja wprowadza sprawiedliwe rozwiązanie i zapobiega przerzucaniu kosztów na izbę adwokacką, a faktycznie na jej członków. 
  7. Uchwała nie jest barierą w realizowaniu prawa do sądu. Ponoszenie kosztów postępowania dyscyplinarnego przez stronę przegrywającą jest oparte na tych samych zasadach, jakimi rządzi się postępowanie karne.
  8. Przepisy uchwały są odpowiedzią na apel rzeczników dyscyplinarnych i prezesów sądów dyscyplinarnych, którzy od dawna alarmowali, że koszty postępowań w większości pokrywają izby adwokackie, a nie skazani adwokaci. 

 

Adw. Ewa Krasowska                                                           Adw. Jacek Ziobrowski

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury                                        Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego


zobacz załącznik

czytaj uchwałę nr 16

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/