Palestra - numer nt. ochrony własności intelektualnej


Ochrona własności intelektualnej to główny temat najnoszego wydania pisma Adwokatury Polskiej "Palestra".

Adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelna, we Wstępie przypomina, że "Palestra” w 2021 roku objęła patronatem XL Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, organizowane przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Najnowszy numer pisma zawiera wybrane materiały konferencyjne, w których poruszane są m.in. tematy:

  • Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze
  • Obowiązkowe zastępstwo procesowe w sprawach własności intelektualnej – uwagi na tle art. 872 Kodeksu postępowania cywilnego
  • Polubowne rozwiązywanie sporów w Urzędzie Patentowym RP
  • Usunięcie znaku towarowego a treść prawa ochronnego na znak towarowy
  • Jak bezpiecznie „zarejestrować” nazwę domeny internetowej „.pl”
  • Prawne i faktyczne skutki nowelizacji przepisu art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej


W tym numerze "Palestry" znalazły się także:

- Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10.12.2020 r. (I KK 58/19) - Odpowiedzialność karna rzeczywistego sprawcy za składanie fałszywych zeznań

- Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (październik–grudzień 2021 r.)

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, który obejmuje w pierwszej części krótkie omówienie trzech najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących ustalenia granic odpowiedzialności uprawnionego do zachowku za zobowiązanie z tytułu zapisu, początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o spełnienie świadczenia, które zostało rozłożone na raty, oraz przedawnienia roszczenia o wykup przysługującego właścicielowi gruntu przeciwko osobie, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na gruncie. W drugiej części przeglądu zamieszczone zostały komentarze do trzech orzeczeń Sądu Najwyższego.

Czytelnicy znajdą także Regulamin konkursu na esej „Historia Adwokatury w Polsce”, ogłoszonego dla aplikantów adwokackich. (czytaj więcej o konkursie)

(przejdź do strony najnowszej Palestry)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry