Petycja NRA w sprawie ułatwienia kontaktu aresztowanego z obrońcą

Naczelna Rada Adwokacka wystąpi do Senatu RP z petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 215 Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie kontaktu aresztowanego z obrońcą.

Naczelna Rada Adwokacka proponuje zmianę, która ułatwi wielokrotny kontakt aresztowanego z obrońcą. Adwokaci chcą, aby organ, w dyspozycji którego pozostaje aresztowany, od razu po ustanowieniu obrońcy, niezwłocznie przesyłał do dyrektora aresztu śledczego zarządzenie o zgodzie na wielokrotne widzenie obrońcy z tymczasowo aresztowanym. Uchwałę w tej sprawie NRA podjęła 18 stycznia br.

Zmiana miałaby nastąpić poprzez dodanie § 3 w art. 215 Kkw w brzmieniu: „§ 3. Jeżeli tymczasowo aresztowany ma ustanowionego obrońcę, organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje z chwilą powzięcia informacji o ustanowieniu obrońcy, przesyła niezwłocznie z urzędu do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany, zarządzenie o zgodzie na wielokrotne widzenie tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym. Zdanie drugie art. 217 § 1 stosuje się odpowiednio. Z chwilą zawiadomienia organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o ustaniu stosunku obrończego, organ z urzędu wydaje zarządzenie o uchyleniu zarządzenia o zgodzie na wielokrotne widzenie tego obrońcy z tymczasowo aresztowanym i przesyła je niezwłocznie do dyrektora aresztu śledczego, w którym przebywa tymczasowo aresztowany.”

Naczelna Rada Adwokacka upoważniła adw. Jerzego Lachowicza oraz adw. Przemysława Rosatiego do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach nad petycją przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do złożenia petycji.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry