Petycja NRA ws. prawa zatrzymanego do pomocy prawnej z urzędu - w MS trwają prace legislacyjne

  • Zapewnienie zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej, opracowanej i złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA już w maju 2021 r.
  • Petycja została ponownie złożona 5 stycznia 2024 r.
  • Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad stosownymi przepisami.
  • Projekt ustawy zmian w Kodeksie postępowania karnego ma zostać przedstawiony NRA do zaopiniowania.

 

W petycji Naczelna Rada Adwokacka wnioskuje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez dodanie w art. 245 nowego § 4 i 5.

„§ 4. Jeżeli zatrzymany chce skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 1, lub z jego udziałem mają być wykonywane czynności, o których mowa w § 5, a nie ma adwokata lub radcy prawnego ustanowionego z wyboru, przed przystąpieniem do czynności procesowych z udziałem tego zatrzymanego należy wyznaczyć mu adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Przepis art. 78 stosuje się odpowiednio. Wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego może dokonać prezes lub referendarz sądowy sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy.

§ 5. W przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych z udziałem zatrzymanego należy wykonać te czynności z udziałem adwokata lub radcy prawnego, w tym ustanowionego z urzędu.”

Postulowane rozwiązanie ma zapewnić każdemu zatrzymanemu pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego na etapie przed rozpoczęciem czynności procesowych lub dowodowych z jego udziałem.

(czytaj petycję)

Michał Hara, dyrektor Departament Legislacyjny Prawa Karnego przesłał na ręce adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, odpowiedź, informując, że obecnie w departamencie trwają prace nad przygotowanie przepisów w zakresie postulowanej przez NRA zmiany art. 245 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r.poz. 37) poprzez dodanie § 4 i 5.
Na właściwym etapie procesu legislacyjnego projekt ustawy obejmujący przedmiotowe przepisy zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej do zaopiniowania - czytamy w piśmie.

 

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski