Petycja NRA ws. przeszukań u adwokata i zawieszenia w wykonywaniu zawodu do dalszych prac w Senacie

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu 19 października br. rozpatrywała petycję Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczacą zmian zasad przeprowadzania przeszukania u adwokata oraz zmian zasad zastosowania zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu (P10-14/21). Komisja przekazała projekt do dalszych prac.

Uchwałę w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego przyjęła Naczelna Rada Adwokacka 16 stycznia 2021 r., upoważniając wówczas do jej złożenia i do reprezentowania NRA w pracach w Senacie adw. Przemysława Rosatiego.

(czytaj uchwałę NRA)

W petycji i w załączonym do petycji projekcie ustawy wskazuje się, aby w art. 222 po § 2 dodać § 3 w brzmieniu: „Przed rozpoczęciem przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego do adwokata albo będącego w jego posiadaniu, należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej i dopuścić go lub osobę przez niego wskazaną do udziału w tej czynności.”. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do należytego zabezpieczenia tajemnicy adwokackiej i obrończej, przede wszystkim w kancelarii adwokackiej, jak też w każdym innym miejscu lub pomieszczeniu, którego przeszukanie mogłoby wiązać się z co najmniej potencjalnym zagrożeniem naruszenia tych tajemnic.

W odniesieniu zaś do zmiany w zakresie zawieszania w wykonywaniu zawodu adwokata, mając na uwadze przytoczone w dalszej części petycji argumenty oraz przedstawione konsekwencje wydania orzeczenia o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu adwokata, załączony do petycji projekt ustawy zawiera propozycję zabezpieczenia i podwyższenia standardu ochrony wykonywania zawodu adwokata oraz gwarancji procesowych osób, które wykonują zawód adwokata.

 

(czytaj treść Petycji)

(czytaj załączony projekt ustawy)

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry