Pierwsze posiedzenie Komisji Wizerunku przy NRA - relacja


W dniach 7- 8 maja 2021 r. w Bydgoszczy, w trybie hybrydowym, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Trzyosobowej Komisji przewodniczyła adwokat Justyna Mazur, natomiast funkcje zastępców przewodniczącego zostały powierzone adwokat Kindze Dagmarze Siadlak oraz adwokatowi Dariuszowi Lipskiemu.

Struktura Komisji dodatkowo uzupełniona przez 24 koordynatorów - po jednym z każdej Izby Adwokackiej, co pomoże zachować spójne i jednolite spojrzenia na sprawy wizerunku adwokatury, również na szczeblu lokalnym.

Prace Komisji rozpoczęto od wyboru jej logo (znaku graficznego), kolejno przystępując do omówienia wizerunkowych działań wspierających prace nad zmianą Kodeksu Etyki Adwokackiej, w ramach rozpoczętego projektu #EtykiOdnowa.

W trakcie pierwszego dnia posiedzenia omówiono także konieczność scalenia dwóch funkcjonujących obecnie stron internetowych: www.nra.pl oraz www.adwokatura.pl.

Przedstawiono prezentacje jednolitego pod względem merytorycznym i wizualnym  szablonu strony internetowej, która będzie mogła być wykorzystywana przez poszczególne Izby Adwokackie. Działanie to ma na celu stworzenie spójnego systemu identyfikacji Adwokatury na rynku oraz wsparcie poszczególnych Izb w powyższym zakresie.

Omówiono dotychczasowy dorobek działań Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w ubiegłej kadencji, skupiając się między innymi na kwestii zarządzania kryzysowego w przypadku zdarzeń naruszających wizerunek Adwokatury,  wdrożenia odpowiednich procedur i wewnętrznej komunikacji.

Zagadnienia dotyczące ewentualnej współpracy z zewnętrznym podmiotem wspierającym działania wizerunkowe i optymalnymi narzędziami promocji Adwokatury uzależniano od kwestii budżetowych, które zostaną ustalone w przyszłym okresie.

Drugiego dnia obrad Komisji kontynuowano dyskusję dotyczącą treści, które powinny się znaleźć w środkach przekazu Adwokatury – zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Dyskutowano o roli poszczególnych adwokatów w budowaniu pozytywnego wizerunku Adwokatury oraz zdarzających się wydarzeniach wizerunek ten osłabiających. W tym celu Komisja – w drodze jednomyślnej uchwały – zarekomendowała stworzenie wewnętrznego rejestru orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, dostępnego dla członków Adwokatury.

Dla ocieplenia wizerunku Adwokatury Komisja zarekomendowała przeprowadzenie projektu, którego główną postacią będzie Jan Brzechwa – polski adwokat, autor bajek i wierszy dla dzieci. Projekt „#AdwokatCzytaBrzechwęDzieciom” polegać ma na czytaniu przez adwokatów i aplikantów adwokackich bajek dla dzieci w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka – za pomocą środków masowego przekazu. Uczestnicy posiedzenia Komisji zobowiązali się do rozpowszechnienia tej idei w swoich izbach oraz do aktywnego osobistego uczestnictwa w projekcie.

Najobszerniejszą część posiedzenia Komisji stanowił panel dyskusyjny, w czasie którego poszczególni koordynatorzy z Izb Adwokackich referowali podejmowane w ich izbach działania wizerunkowe. Uczestnicy dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, przedstawiając także liczne pomysły dotyczące przyszłych celów funkcjonowania Komisji Wizerunku. Konsekwencją kreatywnej wymiany poglądów było zebranie wielu pomysłów, nad wdrożeniem których uczestnicy rozpoczęli pracę w utworzonych w tym celu zespołach.

Przewodnicząca Komisji Wizerunku adwokat Justyna Mazur zasygnalizowała potrzebę regularnego odbywania posiedzeń Komisji w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 miesiące – w razie możliwości w trybie stacjonarnym, zastrzegając również możliwość odbywania posiedzeń w trybie online,  krótszych odstępach czasu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry