Pierwsze spotkanie sekretarzy rad adwokackich

W celu wypracowania standardów pracy rad adwokackich i przedyskutowania wątpliwości powstających na gruncie funkcjonowania izb, w dniu 4 grudnia 2015 r., w siedzibie NRA po raz pierwszy odbyło się spotkanie sekretarzy rad adwokackich.

Spotkanie prowadzili adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Oprócz sekretarzy i zastępców sekretarzy okręgowych rad adwokackich w spotkaniu uczestniczyli adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawniczy NRA. Uczestnicy dyskutowali o bieżących zagadnieniach i problemach powstających na gruncie stosowania obowiązujących przepisów oraz uchwał.

Przedmiotem wielogodzinnej, żywej dyskusji były m.in. forma podejmowania i doręczania uchwał, zmiana regulaminu dopuszczająca możliwość tworzenia kół i sekcji, zagadnienia związane z obiegowym głosowaniem, formy sporządzania i publikowania protokołów, tryb i zasady rozpoznawania spraw osobowych, zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń sądów dyscyplinarnych, problematyka zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata ze względu na opóźnienia w opłacie składek adwokackich, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki poszczególnych izb adwokackich i linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Na spotkaniu poruszana była również kwestia organizacji przepływu dokumentów i informacji między NRA a ORA. Ponadto sekretarze poruszyli zagadnienia wiążące się z potrzebą nowelizacji uchwał NRA, w tym w szczególności na bazie doświadczeń z wdrażaniem nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej dyskutowali o potrzebie zmiany uchwały regulującej strukturę terytorialną izb adwokackich.

Adw. Rafał Dębowski przypomniał o wchodzącej w życie z dniem 1.01.2015r. nowelizacji przepisów ordynacji podatkowej, nakładającej rady adwokackie nowe obowiązki związane z wyznaczaniem pełnomocników z urzędu w sprawach podatkowych i zasugerował stworzenie list adwokatów zainteresowanych wykonywaniem pomocy prawnej w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania ustalili, że kolejne spotkanie sekretarzy odbędzie się na początku 2016 roku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/