Plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Plenarne obrady Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbyły się 7 maja w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczył adw. Jacek Trela, prezes NRA, Naczelna Rada Adwokacka była reprezentowana także przez adw. Przemysława Rosati, członka NRA i sekretarza porozumienia.

W trakcie obrad miała miejsce m.in. dyskusja nad stanem i kierunkiem prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Projektowane rozwiązania mają istotne znaczenie dla środowisk prawniczych, ponieważ w następstwie ich przyjęcia może dojść do naruszeń tajemnicy zawodowej. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Pan Andrzej Marczak zreferował stan prac nad tym projektem, wskazując, że Ministerstwo Finansów zamierza nałożyć obowiązek raportowania schematów podatkowych bezpośrednio na podatników, bez udziału pełnomocników. Projektowane rozwiązania mają swym zakresem obejmować schematy podatkowe nie tylko transgraniczne, ale także wewnątrzkrajowe. Porozumienie będzie nadal monitorowało przebieg prac legislacyjnych na tym projektem.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych omówiło także sytuację prawną części Sędziów Sądu Najwyższego, którzy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym ukończyli 65. rok życia albo ukończą 65. rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw i złożyli oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska.

Przedmiotem obrad była również dyskusja w sprawie zamiaru podjęcia inicjatywy ustawodawczej regulującej samorządność i działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych.

Kolejne plenarne posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia jest adwokat Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sekretarzem Porozumienia jest adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

(podsumowanie obrad w formacie pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry