Poczta Polska gotowa na zmiany w wydawaniu awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych

Poczta Polska S.A. deklaruje swoje przygotowanie na wprowadzenie zmian w zakresie wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych. 

Niebawem wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zawierająca m.in. nowelizację art. 133 kodeksu postępowania karnego, polegającą na dodaniu paragrafu 2a w brzmieniu "Pismo pozostawione w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy".

W związku z powyższym, po uchwaleniu ustawy Naczelna Rada Adwokacka objęła monitoringiem stan przygotowań Poczty Polskiej S.A. do nowych zasad wydawania korespondencji. W piśmie z 15 lipca br. adw. Rafał Dębowski – sekretarz NRA m.in. zwrócił uwagę, że "zmiana stanu prawnego regulującego kwestię doręczeń korespondencji sądowej w postępowaniu karnym sprawia, iż ulec powinny zmianie również wewnętrzne procedury stosowane przez Pocztę Polską”. W piśmie tym zgłosił postulat uprzedniego wydania stosownych instrukcji, tak aby począwszy od pierwszego dnia wejścia w życie nowelizacji, Poczta Polska mogła bez przeszkód wydawać awizowaną korespondencję sądową w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych.

Pismem z dnia 2 sierpnia br. Poczta Polska zadeklarowała, że jest przygotowana na wprowadzenie zmian w zakresie wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych. Tak więc, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, każdy pełnomocnik pocztowy w rozumieniu przepisów ustawy prawo pocztowe, ustanowiony przez adwokata, powinien móc odbierać z awiza również korespondencję sądową w sprawach karnych.

Mając świadomość doniosłości zagadnienia doręczeń pism sądowych w sprawach karnych, NRA uprzejmie prosi o sygnalizowanie przypadków niestosowania się przez poszczególne placówki pocztowe do nowych procedur.

 

(czytaj pismo adw. Dębowskiego)

(czytaj odpowiedź Poczty Polskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry