Podsumowanie kadencji zarządu ELSA Poland 2016/2017


Uroczystość podsumowania kadencji zarządu ELSA Poland za rok 2016/2017 odbyła się 10 lipca w sali im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej udział w uroczystości wziął adw. Bartosz Grohman, członek NRA i opiekun ELSA Poland z ramienia NRA. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządów prawniczych - partnerów naukowych ELSA Poland oraz partnerów strategicznych ELSA Poland i sponsorów. Obecny był także mec. Włodzimierz Chróścik, dziekan Warszawskiej Izby Radców Prawnych oraz profesor Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podsumowanie kadencji przedstawił prezes ELSA Poland Michał Lasecki. Omówił on wszystkie inicjatywy ELSA Poland, których liczba z roku na rok się zwiększa. Następnie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez ankieterów ELSA Poland wśród studentów prawa w Polsce. Odnotowano bardzo ciekawe tendencje, np. spada wśród studentów prawa zainteresowanie wykonywaniem zawodu sędziego i prokuratora. Szczegółowe wyniki badania zostaną przedstawione w niedługim czasie wraz z omówieniem na stronie adwokatura.pl.

Jak co roku, zarząd ELSA Poland dziękował sponsorom i partnerom za wkład w rozwój stowarzyszenia i wspieranie jego inicjatyw. Naczelna Rada Adwokacka od lat jest partnerem naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

W imieniu NRA podziękowanie odebrał adw. Bartosz Grohman, wygłaszając zarazem ciepłe słowa pod adresem stowarzyszenia i jego dokonań. Zwrócił też uwagę, że zaprezentowane wyniki ankiety są niepokojące, albowiem znacząca cześć ankietowanych nie potrafiła udzielić prostych odpowiedzi na takie pytania, jak: czy studia prawnicze w Polsce są na zadowalającym poziomie.   

Po części oficjalnej był czas na rozmowy ze studentami i dyskusję na tematy związane ze ścieżkami zawodowymi po ukończeniu studiów prawniczych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski