Podsumowanie kadencji zarządu ELSA Poland 2016/2017


Uroczystość podsumowania kadencji zarządu ELSA Poland za rok 2016/2017 odbyła się 10 lipca w sali im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej udział w uroczystości wziął adw. Bartosz Grohman, członek NRA i opiekun ELSA Poland z ramienia NRA. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządów prawniczych - partnerów naukowych ELSA Poland oraz partnerów strategicznych ELSA Poland i sponsorów. Obecny był także mec. Włodzimierz Chróścik, dziekan Warszawskiej Izby Radców Prawnych oraz profesor Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podsumowanie kadencji przedstawił prezes ELSA Poland Michał Lasecki. Omówił on wszystkie inicjatywy ELSA Poland, których liczba z roku na rok się zwiększa. Następnie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez ankieterów ELSA Poland wśród studentów prawa w Polsce. Odnotowano bardzo ciekawe tendencje, np. spada wśród studentów prawa zainteresowanie wykonywaniem zawodu sędziego i prokuratora. Szczegółowe wyniki badania zostaną przedstawione w niedługim czasie wraz z omówieniem na stronie adwokatura.pl.

Jak co roku, zarząd ELSA Poland dziękował sponsorom i partnerom za wkład w rozwój stowarzyszenia i wspieranie jego inicjatyw. Naczelna Rada Adwokacka od lat jest partnerem naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

W imieniu NRA podziękowanie odebrał adw. Bartosz Grohman, wygłaszając zarazem ciepłe słowa pod adresem stowarzyszenia i jego dokonań. Zwrócił też uwagę, że zaprezentowane wyniki ankiety są niepokojące, albowiem znacząca cześć ankietowanych nie potrafiła udzielić prostych odpowiedzi na takie pytania, jak: czy studia prawnicze w Polsce są na zadowalającym poziomie.   

Po części oficjalnej był czas na rozmowy ze studentami i dyskusję na tematy związane ze ścieżkami zawodowymi po ukończeniu studiów prawniczych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry