Porozumienie środowisk prawniczych: obywatele oczekują usprawnienia wymiaru sprawiedliwości

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych przyjęło stanowisko w związku z pracami legislacyjnymi nad prezydenckimi projektami reformującymi Krajową Radę Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy. Wzywa do pogłębionej dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, podkreślając jednocześnie, że obywatele oczekują zmian przyczyniających się do jego usprawnienia.

Porozumienie przypomina, że podstawowym kierunkiem prac legislacyjnych powinna być dbałość o sprawny wymiar sprawiedliwości. Proponowane zmiany ustrojowe sądownictwa powinny odbywać się z poszanowaniem i ochroną ładu konstytucyjnego. Takie postępowanie będzie wyrazem troski o przyszłość prawa i Państwa Polskiego.

Sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, zarówno w płaszczyźnie ustrojowej, jak też w płaszczyźnie procedur regulujących sprawność postępowań toczących się przed sądami, co bezpośrednio dotyczy wszystkich obywateli.

Zdaniem Porozumienia, obywatele oczekują prawdziwych reform: odformalizowania i uproszczenia skomplikowanych procedur, zniesienia barier sądowych, w tym fiskalnych, wprowadzenia rozwiązań prawnych zwiększających tempo rozpoznawania spraw, w tym nowoczesnego zarządzania i szerokiej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, jak również podniesienia efektywności modelu rozpoznawania spraw. W stanowisku podkreśla się, że projektowane zmiany, skutkując upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, nie mogą przyczynić się do jego usprawnienia.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych sprzeciwia się ewentualnym zmianom ustrojowym dokonywanym bez zachowania procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Istota projektowanych zmian nie może sprowadzać się do faktycznego przejęcia politycznej kontroli nad sądami. Będzie to działanie naruszające wyrażoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Porozumienie wzywa do pogłębionej dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego obywateli.

(czytaj dokument)

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych zostało zawarte 24 września 2015 r. w Warszawie. Celem jest ich stała współpraca, wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Porozumienie skupia przedstawicieli środowisk adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz przedstawicieli innych zawodów i środowisk prawniczych. Przewodniczącym Porozumienia na pierwszą kadencje został w 2015 r. sędzia Maciej Strączyński, sekretarzem dr Paweł Skuczyński. Drugim przewodniczącym Porozumienia w 2016 r. została wybrana Krajowa Rada Radców Prawnych, z jej prezesem r. pr Maciejem Bobrowiczem. Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został nowym przewodniczącym Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych 18 września 2017 r. 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/