Portal informacyjny - będą skrzynki odbiorcze i powtórne zawiadomienia

W dniu 20 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie adw. Przemysława Rosati, Prezesa NRA z SSO Wojciechem Łukowskim, Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.

Spotkanie dotyczyło omówienia aktualnego stanu Portalu Informacyjnego, zmian wprowadzonych dotychczas w związku z doręczeniami elektronicznymi w Portalu Informacyjnym, a także postulatów dotyczących e-doręczeń, w tym zgłoszonych przez Prezesa NRA

(czytaj:

Postulat NRA dot. niezwłocznych zmian legislacyjnych i informacyjnych w PI

Konkretne propozycje NRA dot. nowych funkcjonalności w PI

Dalsze rozmowy Prezesa NRA dot. funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Prezes NRA na bieżąco zgłasza uwagi i zastrzeżenia do funkcjonowania Portalu Informacyjnego

Prezes NRA interweniuje w sprawie nieprawidłowości działania Portalu Informacyjnego)

Z informacji przekazanych w trakcie spotkania wynika, że w fazie realizacji jest postulat zgłoszony przez Prezesa NRA dotyczący stworzenia funkcjonalności w postaci „skrzynki odbiorczej (inbox)” – skrzynka grupująca/integrująca w jednej zakładce, wyłącznie dokumenty (pisma sądowe) podlegające doręczeniu, w trybie regulacji art. 15 zzs9 ust. 2 ustawy covidowej, a także postulat wprowadzenia powtórnego zawiadomienia pełnomocnika procesowego za pośrednictwem poczty elektronicznej o piśmie oczekującym na doręczenie, w 7 dniu licząc od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Powyższe funkcjonalności, wg deklaracji koordynatora krajowego, mają być udostępnione w portalu informacyjnym we wrześniu br.

Na etapie analiz i wstępnego opracowania jest postulat zgłoszony przez Prezesa NRA w postaci „elektronicznego kalendarza pełnomocnika procesowego” – pozwalającego na odnotowywanie terminów rozpraw/posiedzeń sądowych i czasu ich trwania, w sprawach prowadzonych przez pełnomocnika procesowego posiadającego konto w portalu informacyjnym, pozwalający na blokowanie terminów czynności procesowych w ramach wszystkich apelacji w sposób wyłączający kolizje terminów, a także posiadający funkcjonalność pozwalającą pełnomocnikowi procesowemu oznaczyć dni urlopu w roku kalendarzowym, w których nie jest dopuszczalne dokonanie doręczenia, jak również wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy lub posiedzenia sądu.

Omówiono także postulat zgłoszony przez Prezesa NRA dotyczący możliwości prowadzenia w ramach portalu korespondencji z sekretariatem sądu (wydziału; asystentem sędziego) w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu lub w ramach danej sprawy w zakresie dotyczącym tej sprawy (wewnętrzna poczta lub komunikator). Postulat ten jest przedmiotem analizy.

Z informacji przekazanych przez Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego wynika, że wskazywanie przez pełnomocników procesowych, w pierwszym piśmie procesowym, numeru wpisu na listę adwokatów ułatwia przydzielanie dostępu do spraw w portalu, a przede wszystkim skraca czas przydzielenia dostępu do sprawy.

W toku spotkania przekazano kolejne uwagi dotyczące funkcjonowania portalu, które zgłaszane są w środowisku adwokackim.

W spotkaniu wzięli udział także m.in. adw. Dariusz Goliński, Wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych oraz adw. Michal Szpakowski, Przewodniczący Komisji ds. informatyzacji NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry