Posiedzenie CCBE wokół reformy ETPCz

Posiedzenie przedstawicieli Stałej Delegacji CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, które odbyło się 11 maja w Brukseli, poświęcono zmianom wprowadzanym w związku z reformą Trybunału. Na posiedzeniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adwokat Justyna Metelska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

W czasie spotkania dyskutowano nad zmianami wprowadzanymi w związku z reformą Trybunału, która ma na celu zwiększenie jego efektywności oraz przyspieszenie czasu rozpoznawania skarg. Omówiono najważniejsze założenia Deklaracji Brukselskiej przyjętej w dniu 27 marca 2015 roku na konferencji Państw Członkowskich Rady Europy. Deklaracja stanowi kontynuację założeń procesu reformy ETPCz i zapewnienia długofalowej efektywności systemu strasburskiego. Wskazuje na konieczność kontynuacji zmniejszania zaległości orzeczniczych ETPCz, w szczególności spraw „repetytywnych”, podkreśla niezbędność zapewnienia pełnego, efektywnego i szybkiego wykonywania wyroków ETPCz, a także konieczność zagwarantowania pełnego i efektywnego nadzoru nad wykonywaniem wyroków przez Komitet Ministrów Rady Europy. Warto odnotować, iż Deklaracja wskazuje, że zgodnie z intencją ETPCz, decyzje o niedopuszczalności skarg wydawane przez jednego sędziego mają być krótko uzasadniane od stycznia 2016 roku.

W czasie posiedzenia podkreślano konieczność prowadzenia szkoleń dla prawników z zakresu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Dyskutowano również na temat wyroku wydanego przez Trybunał w sprawie Morice przeciwko Francji (wyrok Wielkiej Izby z 23 kwietnia 2015r., skarga nr 29369/10). Skarżący był adwokatem, skazanym za zniesławienie sędziów śledczych w związku z jego krytyczną wypowiedzią opublikowaną w prasie. Sprawa dotyczyła korzystania przez adwokata ze swobody wypowiedzi poza salą sądową. Trybunał uznał, iż wyrok skazujący adwokata za zniesławienie stanowił nieproporcjonalną ingerencję w prawo do swobody wypowiedzi, która nie była konieczna w demokratycznym społeczeństwie. Stwierdził naruszenie art. 10 Konwencji. Uznał również, iż doszło do naruszenia art. 6 ust 1 Konwencji z powodu braku bezstronności sądu. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/