Posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA z 24 lipca 2021r.

Trzecie już w bieżącej kadencji posiedzenie Komisji Praw Człowieka przy NRA odbyło się 24 lipca 2021 r. Komisja obradowała w formie on-line i gościła adw. Dorotę Kulińską – dyrektorkę Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA. Mec Kulińska przedstawiła Komisji zasady działania Instytutu oraz zaprosiła do współpracy członków Komisji.

Publikujemy relację nadesłaną przez adw. Natalię Klimę-Piotrowską.

Przedmiotem rozmowy był m.in. projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu postępowania karnego w związku z sytuacją małoletniego w procesie karnym.

Omówiliśmy kwestie związane z opracowaniem tzw. Rule 9 submission, tj. raportów z wykonywania wyroków ETPCz w Polskich sprawach dla Komitetu Ministrów Rady Europy.

Dyskutowaliśmy także o wsparciu inicjatywy fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” dotyczącej projektu ustawy dot. monitoringu zgonów dzieci wskutek przemocy, a także o organizacji szkoleń dla adwokatów z zasad wykonywania roli kuratora procesowego dla małoletniego oraz ze sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Kontynuując podjęty już podczas poprzednich posiedzeń temat monitoringu wizyjnego podczas widzeń z adwokatami w szpitalach psychiatrycznych i zakładach karnych ustalono, że Komisja zarekomenduje wyznaczanie w zakładach karnych, aresztach śledczych i szpitalach psychiatrycznych pomieszczeń do odbywania widzeń z adwokatami, które nie będą wyposażane w taki monitoring.

W związku z konferencją zorganizowaną wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w dniu 1 lipca 2021 r. uzgodniliśmy, że Komisja opracuje rekomendacje dla adwokatów co do aktywności koniecznych dla zapewnienia klientom prawa do rzetelnego procesu w związku ze zmianami w postępowaniu cywilnym i karnym.

Komisja postanowiła także zwrócić się do Prezydium NRA o wyrażenie zgody na złożenie opinii amicus curiae w sprawach dotyczących aborcji zakomunikowanych przez ETPCz.

Omówiliśmy także propozycję objęcia patronatem III Kongres Praw Człowieka w Rzeszowie i uzgodniliśmy, że decyzja zostanie podjęta po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji na temat tego wydarzenia.

W związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskim, adresowanego do Prezesa Rady Ministrów i przesłanego do wiadomości NRA w sprawie potrzeby wdrożenia tzw. Zasad Mendeza, czyli międzynarodowych wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia przesłuchań, rozpytań i gromadzenia informacji przez przedstawicieli władzy publicznej: Principles of Effective Interviewing for Investigation and Information Gathering uzgodniono, że dokument zostanie przesłany w ramach mailingu do Izb Adwokackich z prośbą o jego rozpropagowanie wśród adwokatów.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowaliśmy na 28 sierpnia.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry