Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej 10 czerwca w Katowicach

Kolejne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się  stacjonarnie 10 czerwca w Katowicach. Gośćmi specjalnymi Naczelnej Rady Adwokackiej byli: prof. Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, adw. Jacek Taylor oraz Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku i Prezes Izby Karnej tego sądu, który połączył się z uczestnikami posiedzenia plenarnego online.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati zreferował działania dotyczące wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania (sprawa o sygnaturze akt K6/22). Poinformował, że 2 czerwca odbyło się spotkanie Prezydiów NRA i Krajowej Rady Radców Prawnych, z prezesem KRRP r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, w siedzibie NRA. Samorządy adwokacki i radcowski omówiły zakres wspólnych działań i strategie dalszych działań odnoszących się do rzeczonego wniosku posłów.

Prezes NRA zreferował spotkania w tej sprawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z Prokuratorem Krajowym, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim i z posłanką Małgorzatą Wasserman. Poinformował też o najbliższych zaplanowanych spotkaniach.

Adw. Rosati poinformował także, że w maju Senat przyjął rozwiązania zaproponowane przez Naczelną Radę Adwokacką dotyczące przeszukań u adwokatów. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego trafi teraz do Sejmu. Zmiany zakładają zawiadomienie dziekana okręgowej rady adwokackiej przed przeszukaniem pomieszczeń należących do adwokata oraz wskazanie, że to wyłącznie sąd decydować mógłby o zawieszeniu adwokata w wykonywaniu zawodu podczas śledztw. Senackie prace nad nowelizacją k.p.k. były wynikiem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej, którą złożył w styczniu 2021 r. adw. Przemysław Rosati, ówczesny członek NRA - autor petycji oraz załączonego do niej projektu ustawy.

Prezes NRA zreferował także stan prac nad usprawnieniem i rozwojem funkcjonowania Portalu Informacyjnego sądów powszechnych. W imieniu Adwokatury przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości kolejne postulaty zmian w Portalu i wystosował zaproszenie do środowiska adwokackiego do zaangażowania w kształtowanie PI poprzez przesyłanie postulatów i uwag na adres bazy@nra.pl. Będą one podstawą do kolejnych rozmów z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości i prac nad Portalem.  

Prezes zreferował przebieg uroczystości w dniu 6 czerwca br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, która dotyczyła uhonorowania pośmiertnie odznaką „Adwokatura Zasłużonym” adwokatów i aplikantów adwokackich – ofiar zbrodni niemieckiego nazistowskiego totalitaryzmu z lat 1939–1945 oraz ofiar zbrodni sowieckiego totalitaryzmu z lat 1939–1956. Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, symbolicznie przekazał odznaczenie adw. Annie Sobocińskiej-Lorenc, przedstawicielce pokolenia wojennego, uczestniczce Powstania Warszawskiego, seniorce izby warszawskiej.

Poinformował o szczegółach podpisanej w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej umowy z Benefit Systems, dzięki której adwokaci i aplikanci adwokaccy mają możliwość korzystania w program Multisport i Multilife.

4 czerwca ruszyła Tour de Konstytucja – adwokaci i aplikanci adwokaccy przez 84 dni włączają się spotkania dotyczące ustawy zasadniczej. Akcję z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej koordynuje Komisja Wizerunku. Jej przewodnicząca, adw. Justyna Mazur, podczas posiedzenia plenarnego zachęcała do udziału w inicjatywie.

Prezes NRA podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się także w Tydzień Konstytucyjny, polegający na prowadzeniu lekcji o ustawie zasadniczej w szkołach. Tydzień Konstytucyjny, którego organizatorem była NRA i Stowarzyszenie im. prof.  Zbigniewa Hołdy, trwał od 30 maja do 4 czerwca. Prezes NRA poprowadził taką lekcję 31 maja w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Prezes Rosati podziękował adw. Andrzejowi Grabińskiemu, koordynatorowi ds. izbowych NRA, za zaangażowanie w zapewnienie prowadzących lekcje.

26 maja, adw. Przemysław Rosati w imieniu Adwokatury Polskiej wręczył Panu Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi przyznaną uchwałą Prezydium NRA odznakę „Adwokatura Zasłużonym”. Wydarzenie miało miejsce podczas jubileuszu 90 urodzin Profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Naczelna Rada Adwokacka zaangażowała się w inicjatywę „Prawo na granicy”. Inicjatywę koordynuje z ramienia NRA Komisja Praw Człowieka. Prezes Rosati podziękował za wkład pracy przy tej inicjatywie adw. Natalii Klimy-Piotrowskiej, przewodniczącej Komisji.

W ramach współpracy zagranicznej na ręce Prezesa NRA wpłynęły podziękowania od przewodniczącego Azerbejdżańskiej Izby Adwokackiej (ABA), Anara Baghirova za zaangażowanie NRA we wspieranie tamtejszej adwokatury w procedurze przyjęcia w poczet członków obserwatorów CCBE. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych przyjęła Azerbejdżańską Radę Adwokacką w poczet swoich członków obserwatorów na posiedzeniu Sesji Plenarnej w dniu 13 maja 2022 roku w Dublinie.

Z inicjatywy Komisji ds. Zagranicznych NRA 26 maja w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyły się warsztaty demonstracyjne z adw. Itzikiem Amielem, holendersko-izraelskim adwokatem, mówcą motywacyjnym i propagatorem idei budowania sieci kontaktów.

Prezes NRA poinformował także, że Prezydium NRA po krótkiej przerwie powróciło do cotygodniowych posiedzeń. Pokrótce streścił prace Prezydium.

Adw. Przemysław Rosati poinformował także, że kandydatka zgłoszona przez Prezydium NRA, dr Hanna Machińska, została laureatką II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę "Złotej Temidy". Uroczystość miała miejsce 9 czerwca.
Prezes NRA podziękował za liczne zaproszenia na zgromadzenia izb adwokackich. Pogratulował sprawnej organizacji zgromadzeń.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego NRA oklaskami uhonorowali adw. Leona Kasperskiego, który w wieku 94 lat zakończył pracę zawodową. Jej zwieńczeniem było zakończenie ostatniej prowadzonej sprawy uniewinnieniem.
Prezes NRA zreferował stan prac nad legitymacją adwokacką i aplikancką z warstwą cyfrową, w tym z podpisem elektronicznym.

Adw. Ewa Krasowska przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Prezes NRA przekazał też prośbę o zapraszanie rzeczników dyscyplinarnych na posiedzenia okręgowych rad adwokackich.
Naczelna Rada Adwokacka omówiła także projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie, który zawiera nowe zapisy zmieniające kompetencje pionu dyscyplinarnego samorządu notariuszy.

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Jacek Ziobrowski zreferował swoje sprawozdanie. Zwrócił szczególną uwagę na problem przedawnień postępowań dyscyplinarnych, wskazując na przykłady  izb, w których się z tym problemem uporano.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA zreferował założenia systemowych działań wspierających samorząd adwokacki. Pokreślił znaczenie skutecznej, wewnętrznej komunikacji na temat inicjatyw okręgowych rad adwokackich. Zachęcał do organizowania stacjonarnych zgromadzeń izb adwokackich, co sprzyja budowaniu wspólnoty oraz do inicjatyw, które integrują środowisko wokół samorządu adwokackiego. Wskazał na inicjatywy Komisji Wizerunku NRA, które zmobilizowały szerokie grono adwokatów i aplikantów adwokackich, np. podczas akcji pomocowych dla obywateli Ukrainy.
Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała metody i formy wspierania samorządu adwokackiego.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił treść uchwały w sprawie kosztów postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim. Poinformował też o projekcie zmian w Uchwale NRA nr 27 z 2017 r. dotyczącej zryczałtowanych kosztów postępowania. Przekazał prośbę do dziekanów i prezesów sądów dyscyplinarnych o przekazanie aktualnych danych, które posłużą do przygotowania ewentualnego projektu zmiany tej uchwały.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w sprawie kosztów postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim.

Prezes Rosati poinformował, że Prezydium NRA dokonało aktualizacji projektu legislacyjnego o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej i zreferował treść projektu.

Adw. Bartłomiej Piotrowski zreferował informacje o ilości wniosków o zezwolenie na przesłuchanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy adwokackiej skierowanych przez prokuraturę w roku 2021 r. Z udostępnionych przez sądy danych wynika, że w 2021 r. wpłynęło 115 wniosków, uwzględniono 67. Uwagę zwraca duża rozpiętość jak te wnioski są sprecyzowane – od ogólnych sformułować po precyzyjne pytania od prokuratury. Z porównania danych z izb adwokackich wynika, że adwokaci nie zawsze zgłaszają do okręgowych rad adwokackich próby zwolnienia ich z tajemnicy adwokackiej.

Prezes Rosati przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Projekt został przygotowany przez adw. Mikołaja Pietrzaka, dziekana ORA w Warszawie i złożony do Prezydium NRA. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

Gośćmi specjalnymi Naczelnej Rady Adwokackiej byli: prof. Adam Strzembosz, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, adw. Jacek Taylor oraz Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, który połączył się z uczestnikami posiedzenia plenarnego online.

Gośćmi posiedzenia plenarnego byli także: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Andrzej Siemiński, z Referatu Skarg NRA.

Drugiego dnia posiedzenia plenarnego – 11 czerwca – odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń adwokackich Wielkich Odznak Adwokatura Zasłużonym.

Największe odznaczenie w Adwokaturze odbiorą: prof. Adam Strzembosz, były prezes Sądu Najwyższego, Wojciech Hermeliński, były prezes Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz adwokaci: Andrzej Banaszkiewicz, Włodzimierz Łyczywek, Aleksandra Przedpełska, Edward Rzepka, Jacek Taylor i Rajmund Żuk. Pośmiertnie zostaną uhonorowani adwokaci: Roman Hrabar i Zbigniew Orzeł.   

Odznaczenia zostały przyznane przez aklamację uchwałami XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniach 19 marca 2021 r. i 17 września 2021 r. w Bydgoszczy.

„Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym” przyznawana jest od 2007 roku. Nadaje ją Krajowy Zjazd Adwokatury na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej. Dotychczas otrzymali ją m.in. prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Zoll, prof. Marek Safjan, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Henryk Rossa, adw. Czesław Jaworski i adw. Andrzej Rościszewski.

Podczas tej samej uroczystości 11 czerwca zostanie przyznana również nagroda „Złota Waga” dla red. Patrycji Rojek-Sochy z redakcji portalu prawo.pl

Jest to nagroda przyznawana przez Naczelną Radę Adwokacką dziennikarzom za rzetelne, poparte głęboką wiedzą i odznaczające się obiektywizmem publikacje na tematy prawne.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry