Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej 9-10 września 2022

•    Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o złożeniu w trybie petycji projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, tj. projektu zmierzającego do uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce.
•    Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła punktowe zmiany w Zbiorze Zasad Etyki i Godności Zawodu, które wejdą w życie 1 października 2022 r.
•    Naczelna Rada Adwokacka upoważniła Prezydium NRA do poinformowania Prezesa Rady Ministrów o naruszeniu przez Ministra Sprawiedliwości prawa w zakresie nie zasięgnięcia opinii NRA co do zmiany stawek adwokackich i za sprawy z urzędu.
•    NRA omówiła ewentualne formy protestu przeciwko rażąco niskim stawkom adwokackim za sprawy prowadzone z urzędu.
•    NRA przyjęła także uchwały:
- w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej oraz wyników konsultacji przeprowadzonych w środowisku adwokackim.
- w sprawie sprawozdania z działalności Adwokatury za rok 2021 i złożenia sprawozdania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
- w sprawie korzystania przez członków Palestry z mediów społecznościowych
 
•    Przedyskutowano projekt zmian w regulaminie działania rzeczników dyscyplinarnych.
•    Przedyskutowano sprawę zmian w zasadach grupowego ubezpieczenia OC adwokatów
•    Omówiono zasady zatrudniania aplikantów adwokackich
•    Kontynuowano prace nad zmianami w Regulamin wykonywania zawodu adwokata

 

 

Członkowie NRA minutą ciszy uczcili pamięć adw. Andrzeja Trypensa, zmarłego w lipcu br. Pan Mecenas był zasłużonym samorządowcem, w latach 90-tych pełnił między innymi funkcje skarbnika i sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem 70-lecia Adwokatury Polskiej oraz odznaką "Adwokatura Zasłużonym".

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował o rezygnacji adw. Katarzyny Bilewskiej z funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes NRA podziękował dziekanom okręgowych rad adwokackich za organizację i godną oprawę uroczystości ślubowań adwokackich, w których biorą również udział członkowie Prezydium NRA.

Adw. Rosati zreferował swoje działania jako prezesa NRA oraz działania Prezydium NRA od ostatniego posiedzenia NRA.

Legislacja

Prezes NRA szczegółowo podsumował dotychczasowe działania w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22. Stanowisko NRA oraz towarzyszące mu stanowiska okręgowych rad adwokackich odbiły się szerokim echem w mediach. Prezes Rosati przypomniał, ze stanowisko zajęła również Krajowa Rada Radców Prawnych wraz ze wszystkimi radami okręgowymi.

Prezes NRA zreferował także działania podejmowane w sprawie stawek adwokackich oraz propozycji zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Tu podziękował za zaangażowanie adw. Dorocie Kulińskiej, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz adw. Aleksandrowi Krysztofowiczowi, stałemu przedstawicielowi NRA w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej i adw. Mariuszowi Hassie, przewodniczącemu Zespołu ds. Reformy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  ILiPP.

NRA zapoznało się także z krytyczną opinią na temat nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzającej politykę karną, a także z aktualnym stanem procesu legislacyjnego w odniesieniu do projektu ustawy obejmującego propozycję zmian przedstawionych przez Naczelną Radę Adwokacką w zakresie rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wykonywania praw zmarłego pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego o spadkobiercę zmarłego.

Prezes NRA poinformowało o złożeniu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dniu 18 lipca 2022 r. opinii Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skarg pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przeciwko Polsce. Naczelna Rada Adwokacka zwróciła uwagę na szereg problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem KOZZD.

Prezes NRA poinformował także o intensyfikacji prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Prezydium powołało w jej skład: adw. dr. Andrzeja Malickiego, adw. Andrzeja Tomaszka, adw. prof. Andrzeja Olasia i prof. Mariusza Bogusza.

Aplikacja

Prezes poinformował o powołaniu składu redakcji Młodej Palestry na nową, roczną kadencję.

Prezes NRA zwrócił też uwagę na wyniki egzaminu adwokackiego, który z pozytywnym wynikiem ukończyło 82 proc. zdających.

Nominacje i nagrody

Prezes NRA poinformował, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” Prezesowi Sądu Najwyższego, Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wybitnemu adwokatowi ‒ Panu Stanisławowi Zabłockiemu oraz sędziemu Lechowi Gardockiemu, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wybitnemu adwokatowi. Wręczenia odznak będzie miało miejsce podczas posiedzenia plenarnego NRA w październiku w Krakowie.

W tej części referatu przekazano informację, że na wniosek adw. dr Katarzyny Golusińskiej, przewodniczącej Komisji ds. Równego Traktowania NRA, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało koordynatorów dostępności przy NRA. Zostały nimi adw. Katarzyna Heba i adw. Paulina Krakowiak.

Prezes Rosati przypomniał, że adwokat Katarzyna Heba jest kandydatką do tytułu Światowego Idola Niewidomych i Słabowidzących i można oddać na jej kandydaturę głos za pośrednictwem strony https://idol.szansadlaniewidomych.org/vote/2277

Prezes NRA zachęcił także na wsparcie kandydatury aplikantki adwokackiej Klaudii Bolesławskiej do tytułu Mistrza Mowy Polskiej oraz poinformował, że 9 czerwca Dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, została laureatką II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę "Złotej Temidy". Kandydaturę dr Machińckiej zgłosiło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zgodnie z uchwałą podjętą jednogłośnie 28 kwietnia 2022 r.

 

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

Prezes NRA mówił też o interwencjach w sprawie błędów funkcjonowania Portalu Informacyjnego sądów powszechnych, które dzięki temu zostały usunięte. Zachęcił dziekanów do zgłaszania uwag i problemów związanych z użytkowaniem Portalu.

Dzięki petycji adw. Karola Pachnika, posłowie przyjęli w nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możliwość poszerzenia, na wniosek adresata, form doręczania pism w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, także w wykorzystaniem skrzynki pocztowej.

Prezes Rosati poinformował, że przesunięto termin wejścia w życie obowiązku posiadania przez adwokatów adresu do doręczeń elektronicznych, wskazany uprzednio przez ministerstwo sprawiedliwości na 5 lipca 2022 r. Nowy termin ma być ogłoszony w formie komunikatu. Prokuratura zaś zachęca do przeglądania akt zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych na portalu www.portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl.

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące wdrożenia produkcji elektronicznej legitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego, prawników zagranicznych oraz adwokatów niewykonujących zawodu w pierwszym kwartale 20223 roku. Elektroniczna legitymacja powiązana będzie z aplikacją publiczną mObywatel, będzie dostępna na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

Działalność publiczna

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego, którego sekretarzem jest adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, organizuje pierwszy Ogólnopolski Dzień Otwarty Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowany 24 września w Warszawie.

Odbył się finał II edycji Tour de Konstytucja – 27 sierpnia w Warszawie. W projekt zaangażowana była z ramienia NRA, współorganizatora, Komisja Wizerunku. 

Naczelna Rada Adwokacka przekazała 14 czerwca 200 tys. zł Fundacji UNAWEZA na pomoc ukraińskim dzieciom, które zostały ewakuowane z powodu wojny do Polski. Pieniądze pochodzą z wewnątrzsamorządowej zbiórki "Adwokaci dla Ukrainy", przeprowadzonej za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl. NRA zdecydowała o przekazaniu środków zebranych w tej zbiórce na rzecz ukraińskich dzieci szukających schronienia przed wojną w Polsce. Umowę o przekazaniu środków podpisali 14 czerwca br.: Martyna Wojciechowska, prezes Fundacji UNAWEZA, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Z przekazanych środków skorzystało Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce, które we współpracy z Fundacją UNAWEZA zorganizowało wyjazd terapeutyczno-wakacyjny dla dzieci, które znalazły w Polsce schronienie przez wojną w Ukrainie. Na wakacje wyjechało 130 dzieci. Stowarzyszenie przesłało NRA podziękowania.

Porozumienia o współpracy

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie o współpracę z wydawnictwem C.H.Beck, która opierać się będzie przede wszystkim na popularyzacji i wdrażaniu produktów elektronicznych przydatnych w pracy adwokata.

Sukcesywnie podpisywane są porozumienia o współpracy z uczelniami wyższymi. Do tej pory z: Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Warszawską, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, Uniwersytetem Wrocławskim. W planach jest podpisanie porozumienia z uczelnią im Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ta współpraca zaowocuje m.in. organizacją Dnia Adwokata.

Prezes NRA spotkał się z dyrektorem Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli w sprawie współpracy NRA i NIK w zakresie zagadnień związanych ze zmianami legislacyjnymi w odniesieniu do wypracowania nowego mechanizmu kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce.

Współpraca zagraniczna

Prezes NRA poinformował o wspieraniu przez NRA projektu FACILEX, finansowanego przez Unię Europejską, który polega na analizie wdrażania i stosowania europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego, a także nakazów zamrożenia i konfiskaty w dziewięciu państwach członkowskich UE. Od grudnia 2022 r. do projektu dołączają eksperci z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas 50. Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński - przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA. Delegacje adwokatur europejskich podpisały "Deklarację europejskich prawników we wspieraniu praworządności". Jako jedyny przedstawiciel samorządu europejskiego o głos został poproszony przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE, a zarazem sekretarz NRA adw. Bartosz Grohman.

Komisja Europejska opublikowała coroczne sprawozdanie na temat praworządności w państwach członkowskich. Sprawozdanie zawiera zalecenia skierowane do poszczególnych państw. Zdaniem Komisji Europejskiej, w Polsce nadal zagrożona jest niezależność wymiaru sprawiedliwości. Z kolei Sprawozdawca Specjalny ONZ ds. niezależności sędziów i prawników - Diego Garcíi-Sayána wydał raport zawierający także zalecenia dla Państw Członkowskich, dotyczące sposobów ochrony osób wykonujących zawody prawnicze.

Oba te dokumenty są dostępne w języku polskim na stronie adwokatura.pl.

Podczas posiedzenia Prezydium NRA 7 lipca gościła delegacja Ukraińskiej Izby Adwokackiej w składzie: prezes Ukraińskiej Izby Adwokackiej – adw. Lydia Izowitowa, adw. Ihor Kolesnikov, sekretarz i adw. Iryna Vasyluk, kierownik Centrum Studiów Adwokackich i Prawniczych UNBA. Wyrazili oni wdzięczność za okazaną przez Polaków pomoc. Prezes ukraińskiej adwokatury podkreślała ogromne wsparcie jakie adwokaci z całego świata okazali adwokatom ukraińskim. W żadnej innej profesji nie okazano tyle zawodowej solidarności. Następnie prezes Izowitowa uhonorowała odznaczeniem ukraińskiej adwokatury: „Obrońca Adwokatury Ukrainy” prezesa NRA.

Sprawy bieżące

Prezes NRA podkreślił, że stałym zwyczajem stało się zapraszanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego na posiedzenia Prezydium NRA i zachęcił dziekanów do podobnej praktyki na posiedzeniach izb.

Adw. Ewa Krasowska przedstawiła sprawozdanie z działań Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Swoje sprawozdanie przedstawił także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA zreferował sprawę poszukiwania nieruchomości na potrzeby biura Naczelnej Rady Adwokackiej. Szczegóły przedstawił Łukasz Tkacz, dyrektor biura NRA. Sprawę koordynuje - przy udziale adw. Henryka Stabli, skarbnika NRA - adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Stawki adwokackie i wysokość „urzędówek”

Ważnym tematem posiedzenia była kwestia wysokości stawek adwokackich i stawek za prowadzenie spraw z urzędu.

Naczelna Rada Adwokacka, po dyskusji, stwierdziła, że Minister Sprawiedliwości wydając rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu nie zasięgnął opinii NRA, co jest wymagane właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka upoważniła Prezydium NRA do poinformowania Prezesa Rady Ministrów o naruszeniu prawa przez Ministra Sprawiedliwości.

Adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, poinformowała o działaniach Instytutu zmierzających do przygotowania projektu ustawy regulującej wysokość stawek za sprawy z urzędu, by przenieść tę kwestię na poziom ustawowy.

NRA przedyskutowała propozycje form adwokackiego protestu przeciwko rażąco niskim stawkom w sprawach prowadzonych z urzędu – podkreślając, że musi to być protest, który nie będzie uchybiał godności zawodu, nie będzie łamał obowiązującego prawa, a także nie sparaliżuje prac sądu. Naczelna Rada Adwokacka przyjęła rekomendacje dla izb adwokackich co do dalszego działania w tej sprawie; koordynację powierzono Prezydium NRA.

Adw. Dorota Kulińska przedstawiła projekt wydania poradnika dla sędziów i dla adwokatów, zawierającego przepisy prawa, ale również zbiór orzeczeń obejmującego zasady zasądzania zwrotu kosztów adwokatom prowadzącym sprawy z urzędu, jako materiału wspierającego adwokatów w zakresie zasądzania przez sędziów tych kosztów.

System nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Adw. Dorota Kulińska zrelacjonowała prace Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej nad zmianami w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, w których uczestniczyli przedstawiciele Adwokatury: stały przedstawiciel NRA w Radzie NPPNPO, adwokat Aleksander Krysztofowicz i delegowany przez Prezesa NRA adwokat Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. Reformy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  ILiPP. Rada rozpatrywała projekt zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Najbardziej niepokojąca dla samorządu adwokackiego jest propozycja przekazania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym. W projekcie zapisano także zniesienie składania oświadczeń, na podstawie których obywatel korzysta z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach NPP. Jest też propozycja automatycznej waloryzacji wynagrodzeń za dyżury w systemie poradnictwa prawnego – coś, czego nie proponuje się adwokatom w sprawach z urzędu. Projekt przewiduje również karę pieniężną za spóźnienie się prawnika na dyżur. W związku z wieloma zastrzeżeniami, zgłaszanymi nie tylko przez przedstawicieli Adwokatury, posiedzenie Rady przerwano i odroczono do 7 października br. zobowiązując m.in. NRA do złożenia do dnia 22 września pisemnych uwag odnośnie przedstawionego na posiedzeniu projektu ustawy.

Prezes Rosati poinformował, że Fundacja Adwokatury została zarejestrowana i będzie mogła startować w konkursach o prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, co dodatkowo zabezpieczy udział adwokatów w dyżurach w tych punktach.

Regulacja rynku pomocy prawnej

Naczelna Rada Adwokacka omówiła, a następnie przyjęła przygotowaną przez Prezesa NRA uchwałę w sprawie złożenia w interesie publicznym petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, co jest także wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury.

(czytaj uchwałę)

Zgodnie z uchwałą NRA postanawia wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z petycjami w interesie publicznym w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów prawa, tj. przyjęcia ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej. Do uchwały załączony jest projekt takiej ustawy, która określa, że działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu pomocy prawnej mogą wykonywać wyłącznie: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni oraz inne podmioty wykonujące czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej, uprawnione do ich wykonywania na podstawie ustaw i w zakresie oraz formach w nich określonych.

Informatyzacja Adwokatury

Prezes NRA zreferował sprawy związane z postępującą informatyzacją Adwokatury, zachęcając dziekanów do wdrażania w izbach systemu eSOA, który sukcesywnie zyskuje nowe, przydatne funkcjonalności.

Zaprezentował także projekt „cyfrowej kancelarii” przygotowywany w kooperacji z wydawnictwem Wolters Kluwer na bazie platformy legal desk. To cyfrowe narzędzia ułatwiające i usprawniające codzienną pracę adwokatów.

Prezes Rosati zreferował projekt dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich i pracy adwokata, przygotowany przez Instytut LegalTech NRA. NRA po zapoznaniu się z dokumentem skierowała projekt do publicznych konsultacji środowiska adwokackiego. Do 30 października zbierane będą opinie adwokatów, a następnie projekt ponownie będzie przedmiotem debaty NRA – w listopadzie br.

Działania rzeczników dyscyplinarnych

Naczelna Rada Adwokacka przedyskutowała projekt  uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 50/2018 NRA z 24 listopada 2018 r. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru. Po naniesieniu poprawek, NRA skierowała projekt uchwały do konsultacji wśród izbowych rzeczników dyscyplinarnych.

Uchwała ws. ustawy AML

Adw. Andrzej Zwara przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej oraz wyników konsultacji przeprowadzonych w środowisku adwokackim. NRA po krótkiej dyskusji przyjęła uchwałę, co jest wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury.

(czytaj uchwałę)

Grupowe ubezpieczenia OC adwokatów

Adw. Bartosz Tiutiunik zreferował sprawę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów, przedstawiając propozycje zmian w umowie technicznej z ubezpieczycielem, które pozwolą izbom adwokackim wyłączać z umowy grupowego ubezpieczenia adwokatów nie uiszczających składek. Zmiany pozwolą na nieobciążanie izb tymi należnościami.

NRA przedyskutowało propozycje.

Zmiany w Kodeksie Etyki

Adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, zreferował postęp prac na zmianami w kodeksie etyki oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych w środowisku adwokackim.

Zapowiedział dodatkową ankietę skierowaną do wszystkich adwokatów, badającą oczekiwania środowiskowe co do zmian w zakresie możliwości stosowania reklamy i ewentualnego wprowadzenia zakazu współpracy z firmami odszkodowawczymi.

Pod obrady Naczelnej Rady Adwokackiej poddany został wypracowany projekt zmian w Kodeksie etyki, obejmujących paragrafy: 11, 17, 27, 30, 33, 34, 35, 63, 67. Członkowie NRA przedyskutowali projekt i zaproponowali do niego poprawki.

Naczelna Rada Adwokacka, po przegłosowaniu zgłoszonych poprawek i przyjęciu uchwały zmieniającej zasady etyki we wskazanym zakresie, upoważniła Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

(czytaj uchwałę)

Sprawozdanie z działalności Adwokatury za 2021 r. składane Prezydentowi RP

Adw. Bartosz Tiutiunik przedstawił projekt sprawozdania z działalności adwokatury wraz z informacjami problemowymi za rok 2021, składanego Prezydentowi RP.

Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła sprawozdanie z działalności Adwokatury za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i postanawia złożyć sprawozdanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcje wizerunkowe i społeczne

Prezes NRA podziękował dziekanom oraz adwokatom za zaangażowanie i udział w Tour de Konstytucja. Przedstawił także propozycję ze strony organizatorów przystąpienia NRA do trzeciej edycji projektu w charakterze głównego partnera. NRA omówiło także kwestię finansową związaną z tym partnerstwem.

Adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku, podsumowała udział Adwokatury w Tour de Konstytucja – na przestrzeni 3 miesięcy w 70 przystankach wzięło udział 180 przedstawicieli Palestry, adwokatów i aplikantów adwokackich.

Omówiła projekty akcji społecznych i działań wizerunkowych, przygotowane przez Komisję Wizerunku: akcję edukacyjną o udziale obywateli w wyborach, współpracę z Fundację UNAWEZA przy akcji społecznej dotyczącej wsparcia opieki psychiatrycznej dzieci (Komisja przygotowała poradnik o prawach małoletnich przysługujących im w domu, szkole, jednostkach medycznych i w internecie).

Przedstawiła także propozycję, aby ustanowić święto Adwokatury na 8 kwietnia, ze względu na odwołanie do historii: 8 kwietnia 1911 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Związku Adwokatów Polskich. W trakcie dyskusji członkowie NRA zaproponowali alternatywne terminy, nawiązujące m.in. do historycznie ważnych Krajowych Zjazdów Adwokatury.

Adw. Dariusz Lipski, wiceprzewodniczący Komisji Wizerunku NRA, opowiedział o pracach nad zorganizowaniem Dnia z Adwokatem na uczelniach wyższych – wykorzystując fakt podpisywania porozumień o współpracę NRA z uczelniami wyższymi.

Cyfrowe Muzeum Adwokatury

Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zaprezentował projekt Cyfrowe Muzeum Adwokatury. Przypomniał, że oprócz zbiorów Muzeum Adwokatury przechowywanych w tradycyjnej formie, obecnie ulokowanych w Izbie Adwokackiej w Łodzi, istnieje Wirtualne Muzeum Adwokatury, które znaleźć można w zakładce strony adwokatura.pl. Adw. Gieras proponuje powiększenie zbiorów wirtualnego muzeum oraz zmianę ich cyfrowej ekspozycji.

Izba krakowska dysponuje pomieszczeniem, które może udostępnić na potrzeby siedziby Cyfrowego Muzeum Adwokatury. Tam można umieścić narzędzia multimedialne do przeglądania zdigitalizowanych zbiorów muzealnych. Jednocześnie funkcjonowałaby strona internetowa cyfrowego muzeum. Adw. Gieras zaprezentował rozwiązania techniczne oraz kwestie finansowe.

Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata indywidualnie lub w spółkach i wyniki konsultacji przeprowadzonych w środowisku adwokackim.

Po dyskusji i zgłoszonych w jej toku zastrzeżeniach, a także dostrzegając konieczności dalszych prac nad projektem, NRA postanowiła kontynuować rozpatrywanie zmian w Regulaminie na następnym posiedzeniu plenarnym.

Zasady zatrudniania aplikantów adwokackich

Adw. Bartosz Tiutiunik poinformował o pytaniach Ministra Sprawiedliwości skierowanych do NRA, związanych z zasadami i warunkami zatrudniania aplikantów adwokackich. Wiceprezes NRA podziękował dziekanom za przesłanie w lipcu br. odpowiedzi na pytania, na jakich zasadach zatrudniani są aplikanci u patronów w poszczególnych izbach - na bazie tych odpowiedzi powstała odpowiedź do ministerstwa. Zebrane w 24 izbach dane nie potwierdzają tezy o częstych przypadkach braku wynagrodzenia za pracę aplikanta. W piśmie do ministerstwa NRA podkreśla, że stoi na stanowisku, że aplikantowi adwokackiemu za wykonaną pracę na rzecz patrona lub innego adwokata należy się wynagrodzenie uwzględniające charakter zatrudnienia, szkoleniowy charakter aplikacji adwokackiej i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do Komisji aplikacji adwokackiej o współpracę z Zespołem wypracowującym zmiany w Regulaminie wykonywania zawodu adwokata o opracowanie propozycji rozwiązań sygnalizowanych problemów.

Koordynatorzy dostępności

Adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji do spraw równego traktowania NRA, zaapelowała do dziekanów o powoływanie w Izbach koordynatorów dostępności. Prezydium NRA powołało koordynatorów dostępności przy NRA. Zostały nimi adw. Katarzyna Heba i adw. Paulina Krakowiak. Do zadań koordynatorów izbowych należeć będzie: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez adwokatów oraz wsparcie członków izb, będących osobami ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ograny izb.

Uchwała w sprawie korzystania przez członków Adwokatury z mediów społecznościowych

Adw. Bartosz Tiutiunik omówił projekt uchwały w sprawie wykorzystywania przez adwokatów i aplikantów adwokackich z mediów społecznościowym. W uchwale Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że obecność i aktywność adwokatów oraz aplikantów adwokackich w mediach społecznościowych powinna w swojej treści i formie respektować zasady związane z godnością zawodu adwokata i ich nie naruszać.

Po dyskusji NRA przyjęła uchwałę.

(czytaj uchwałę)

Kolejne posiedzenie plenarne NRA odbędzie się w październiku br. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry