Posiedzenie plenarne NRA 13-14 stycznia 2023

 • Pierwsze w roku 2023 posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 13-14 stycznia w Warszawie.
 • NRA zrealizowała kolejny etapu pracy nad projektem zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie obejmującym reklamę i informację handlową.
 • Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwały:

- w której przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci zarówno w Polsce, jak i wszystkich państwach opartych na idei poszanowania godności ludzkiej i wynikających z niej praw człowieka.
- w której przyjmuje „Dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich” i rekomenduje ich stosowanie
- pozytywnie oceniającą wykonanie planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2022.
- o planie pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2023.
- w sprawie przyznania diet samorządowych w roku 2023.
- przyjmującą preliminarz budżetowy na rok 2023.
- o złożeniu petycji z projektem ustawy zmieniającej ustawę covidową w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
- dotyczącą zmiany uchwały nr 49/2009 NRA z 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Godła Adwokatury i znaku „Adwokatura Polska”.

 • Zapoznano się ze sprawozdaniami z prac pionu dyscyplinarnego oraz prac NRA, a także przyjęto plan pracy na 2023 r.
 • Omówiono kolejne etapy prac nad cyfryzacją Adwokatury.
 • Naczelna Rada Adwokacka postanowiła wziąć udział w III edycji Tour de Konstytucja.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłych adwokatów: adw. Marka Gutowskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 1989-1995, który zmarł 21 listopada 2022 r.  i adw. Zbigniewa Maciejewskiego, członka ORA w Łodzi, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, który zmarł 8 stycznia 2023 r.

NRA przyjęła przez aklamację uchwałę, w której przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci zarówno w Polsce, jak i wszystkich państwach opartych na idei poszanowania godności ludzkiej i wynikających z niej praw człowieka.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, zreferował sprawy bieżące, w tym kwestie związane z:

- cyfryzacją Adwokatury, oddaniu modułu e-SOA dedykowanej aplikacji adwokackiej e-Dziennik oraz dodaniu mLegitymacji adwokackiej i aplikanckiej do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel
- działalnością legislacyjną: opiniami, stanowiskami NRA i interwencjami Prezesa NRA, dotyczącymi zwłaszcza:

 • zmian w kodeksie postępowania karnego
 • zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym,
 • zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania oraz
 • projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia ws. opłat za czynności adwokackie i czynności radcowskie
 • uwag dotyczących wykonania przez Polskę wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Xero Flor. Państwo polskie nie podjęło żadnych działań zmierzających do wykonania wyroku w sprawie Xero Flor p. Polsce.

 
- pracami Prezydium NRA
- udostępnieniem dokumentacji w zakresie dostosowania adwokatów do wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz szkolenie wideo (na stronie adwokatura.pl).
- przyznaniem uchwałą Prezydium NRA Odznaki Adwokatura Zasłużonym dr Hannie Machińskiej
- podpisaniem umowy o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (to już 14 uczelnia wyższa, z którą NRA podpisała porozumienie)
- udziale NRA w projekcie edukacyjnym „Młode Głowy” (prowadzonym przez Fundację UNAWEZA), który pilotażuje adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, zrelacjonował stan współpracy międzynarodowej Adwokatury. Ważnymi wydarzeniami końcówki ubiegłego roku było sesja plenarna CCBE oraz rozpoczęcie roku paryskiej adwokatury.

Adw. Grohman poinformował też o pracach nad organizacją posiedzenia Standing Committee CCBE we wrześniu 2023 w Warszawie.

Zachęcił także do dołączenia się do uruchomionej właśnie zbiórki na rzecz odbudowy szpitala w ukraińskim Izium, którą właśnie założono na portalu zrzutka.pl. To zrzutka skierowana do samorządów zawodów zaufania publicznego, zainicjowana przez NRA po apelu pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenśkiej oraz Konsula Generalnego Ukrainy, Wiaczesława Wojnarowskijego.

Adw. Przemysław Rosati oraz adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, zreferowali stan prac nad kolejnymi projektami cyfryzacji samorządu adwokackiego.

Prezes Rosati poprosił dziekanów o podejmowanie konsekwentnych działań zmierzających do uruchamiania w izbach modułu e-Dziennik, który został udostępniony przez NRA. Poinformował także, że rozpoczynają się prace nad modułem dyscyplinarnym w e-SOA, co ma skutkować przeprowadzeniem cyfryzacji pionu dyscyplinarnego. Poinformował, że na finalnym etapie są również prace nad „cyfrową kancelarią”.

Adw. Szpakowski mówił o zaletach mLegitymacji w kontekście bieżącej aktualizacji informacji o statusie adwokata i aplikanta adwokackiego oraz poinformował o uruchomionych i planowanych w najbliższym czasie funkcjonalnościach elektronicznego Systemu Obsługi Adwokatury (e-SOA).

Naczelna Rada Adwokacka zapoznała się ze wstępnym projektem zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie obejmującym zmiany dotyczące reklamy i informacji handlowej, przygotowany przez zespół pracujący pod kierunkiem adw. Przemysława Stęchłego. Analizę dotyczącą zasad informacji o zawodzie i działalności adwokackiej zarówno na podstawie polskich przepisów, jak i regulacji międzynarodowych i unijnych przedstawił adw. Piotr Piesiewicz, członek Zespołu ds. zmian w ZZEAiGZ.

Po dyskusji postanowiono zebrać wewnętrznie dodatkowe pisemne uwagi członków NRA w terminie do 25 stycznia, upoważnić Prezydium NRA do przygotowania projektu uchwały na bazie dyskusji oraz przesłanych uwag, a następnie do przedstawienia projektu i uzasadnienia do niego do konsultacji zewnętrznych i wewnętrznych. Efekt finalny tych prac trafi ponownie pod obrady NRA na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

Drugi dzień obrad posiedzenie plenarnego NRA.

Drugiego dnia obrad Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła od tematu cyberbezpieczeństwa. Adw. Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech przy NRA, przedstawił wyniki konsultacji środowiskowych w sprawie projektu „Dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich”.

Naczelna Rada Adwokacka, po zapoznaniu się z referatem, przyjęła uchwałę, w której przyjmuje „Dobre praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii adwokackich” i rekomenduje ich stosowanie. Dokument stanowi załącznik do uchwały.

Adw. Ewa Krasowska, przedstawiła sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. W roku 2022 do Rzecznika wpłynęło prawie 4 tys. pism, średnio 326 pism miesięcznie. Odbyły się 44 sesje WSD, w której uczestniczyli rzecznicy dyscyplinarni, średnio 4 sesje miesięczne.

Poruszyła temat zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym i skutki jej przyjęcia przez Sejm dla pionu dyscyplinarnego Adwokatury. Prezes NRA zreferował swój udział w posiedzeniu sejmowej Komisji 12 stycznia br.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, złożył sprawozdanie z prac Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. W 2022 r. do WSD wpłynęło 186 spraw i 39 kasacji, łącznie wydano 211 orzeczeń (za 2021 i 2022 r.).

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, poinformował o planach i rozpoczęciu prac nad cyfryzacją pionu dyscyplinarnego.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawozdanie z pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2022 w formie prezentacji. W podsumowaniu mówił m.in. o tym, że:

W 2022 roku odbyło się 10 posiedzeń plenarnych NRA, w tym dwa nadzwyczajne – w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wnioskiem grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K6/22).

NRA złożyła projekt ustawy regulującej rynek usług prawnych, tak by usługi prawne mogli świadczyć profesjonalnie prawnicy, jak adwokaci i radcy prawni.

NRA prowadziła działania w sprawie wysokości stawek adwokackich i temat te podjęły media ogólnopolskie. Uregulowano m.in przepisy dotyczące wynagradzania za pracę aplikantów adwokackich, podjęto uchwałę w sprawie ustawy AML.

Wiceprezes Tiutiunik przypomniał o stanowiskach i opiniach NRA w sprawie projektów zmian w kodeksie postępowania karnego i projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. NRA przedstawiała także swoje stanowisko w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prezydium NRA odbyło w 2022 r.  39 posiedzeń. 136 uchwał i stanowisk. Na każde posiedzenie zapraszani są przedstawiciele pionu dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawiane są sprawozdania z wizytacji w izbach adwokackich i referowane sprawy izbowe.

Relacje z posiedzeń Prezydium NRA publikowane są na stronie www.adwokatura.pl i na social mediach.

Ważnym zadaniem NRA w roku 2022 była cyfryzacja Adwokatury oraz współdziałanie przy procesie i rozwoju informatyzacji wymiaru sprawiedliwości – Portalu Informacyjnego sądów powszechnych.  

NRA prowadziła także działania w kwestii wysokości stawek z urzędu i zasad ich wypłacania. Prezes NRA interweniował w sprawie kontaktów adwokatów z zatrzymanymi i osadzonymi. NRA podejmowała działania dotyczące ochrony tajemnicy adwokackiej i obrończej.

W 2022 r. rozpoczęła działalność Fundacja Adwokatury.

NRA podpisała umowy z 14 uczelniami wyższymi, co zaowocowało pierwszym Dniem Adwokata na uczelni - 17 listopada, podjęto także współpracę z Fundacją UNAWEZA – zarówno w pomocy materialnej dla dzieci ukraińskich, uciekających przed wojną, jak i przy projekcie edukacyjnym „Młode Głowy”, wskazującym na problemy z opieką nad zdrowiem psychicznym młodzieży.

Przeprowadzono działania na rzecz wspierania pracy adwokata oraz współpracowano z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, czego efektem był Piknik Rodzinny 24 września.

Wiele uwagi poświęcono wsparciu dla szkolenia aplikantów adwokackich.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, podsumował działania zagraniczne NRA w 2022 r. Zachęcał do śledzenie informacji publikowanych na stronie adwokatura.pl i social mediach oraz korzystania z zagranicznych szkoleń i konferencji. NRA jest członkiem CCBE i bierze udział w inicjatywach tej organizacji, przedstawiciele polskiej adwokatury często zabierają głos na sesjach. Wiceprezes dziękował za pracę Komisji ds. Zagranicznych NRA. Omówił też inicjatywy związane z pomocą Ukrainie.

Po dyskusji, NRA przyjęła uchwałę pozytywnie oceniającą wykonanie planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej za rok 2022.

Następnie adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA przedstawił plan pracy NRA na rok 2023.  

Po dyskusji NRA podjęła uchwałę o planie pracy Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2023.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił i omówił preliminarz budżetowy na rok 2023 r. Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, przedstawił pozytywną opinię i rekomendację WKR odnośnie preliminarza budżetowego na 2023 r.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę w sprawie przyznania diet samorządowych w roku 2023.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2023.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA zreferował projekt uchwały oraz petycji z projektem zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakres zmian dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem projektu jest uchylenie przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości  wprowadzonych w czasie stanu epidemii, a następnie stanu zagrożenia epidemicznego.

(czytaj więcej o projekcie ustawy na stronie adwokatura.pl)

NRA przyjęła uchwałę o złożeniu petycji z projektem ustawy zmieniającej ustawę covidową.

Naczelna rada Adwokacka przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nr 49/2009 NRA z 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Godła Adwokatury i znaku „Adwokatura Polska”.

Adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA oraz adw. Kinga Siadlak, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, przedstawiły propozycję udziału Adwokatury w III edycji Tour de Konstytucja w 2023 r., który jest rokiem wyborczym.

Mec. Siadlak podsumowała poprzednią edycję Tour de Konstytucja, zwracając uwagę na ważny walor wizerunkowy udziału adwokatów w tym projekcie.

Po dyskusji Naczelna Rada Adwokacka postanowiła wziąć udział w III edycji Tour de Konstytucja.

Adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, zreferował stan poszukiwań nowej siedziby Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, omówił sprawę  stanowiska Adwokatury względem Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Mec. Gieras zreferował obecny stan prawny i zwrócił uwagę, że trudno przewidzieć jak będą wyglądały kolejne zmiany, a także na wieloaspektowość sprawy, co komplikuje opracowanie projektu stanowiska Adwokatury. NRA po dyskusji, mając na uwadze obecny stan prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, postanowiła kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

Adw. Paweł Gieras, prezes OBA zreferował także stan przygotowań projektu Cyfrowego Muzeum Adwokatury. Prezes Rosati ponowił prośbę do dziekanów izb o katalogowanie eksponatów muzealnych.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, przekazał dane statystyczne: w 2021 r. odnotowano 125 przypadków prób zwalniania adwokatów z tajemnicy, w 2022 r - 111 przypadków. Najwięcej w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Uczulił, by informować adwokatów, żeby każdy taki przypadek zgłaszali do swojej izby. W ostatnim kwartale w całym kraju samorząd odnotował 25 prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Adw. Tiutiunik wskazał też na problem zdarzania się przeszukań u adwokatów i to pod ich nieobecność, i w tym kontekście apelował o zabezpieczanie dokumentów oraz sprzętu elektronicznego, komputerów, laptopów i telefonów.

Kolejne posiedzenie plenarne NRA planowane jest w marcu 2023 r.
Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry